Schválené v NR SR: príspevok na zamestnanca pri zatvorených prevádzkach.

Príspevok vo výške 80 % z priemernej náhrady mzdy pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí mali povinnosť zatvoriť prevádzku.

Na základe Opatrenia ÚVZ SR došlo k uzatvoreniu maloobchodných prevádzok. Ak zamestnávateľ na základe tohto rozhodnutia musel uzavrieť svoju prevádzku má nárok na príspevok od ÚPSVaR.

Na koho si možno príspevok uplatniť?

Príspevok si možno uplatniť iba na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorému nemôže zamestnávateľ prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.  Subjekt, ktorý žiada o príspevok vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť najneskôr 01.02.2020.

Nemožno si príspevok uplatniť na „dohodára“, spolupracujúce osoby, osoby pracujúce na základe zmluv podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníkov a konateľa ak nemá uzavretú pracovnú zmluvu ale pracuje na základe Zmluvy na výkon funkcie konateľa.

Aké sú výšky príspevkov?

Výška príspevku sa odvíja od výšky vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci najviac vo výške 80 % priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100 EUR.

Príklad:
Zamestnávateľ uzavrel na základe Opatrenia ÚVZ SR svoju prevádzku od 16.3.2020. Zamestnáva 9 pracovníkov:

 • 2 dohodári
 • 3 zamestnanci sú od 16.3.2020 na OČR
 • 1 zamestnanec je PN
 • 2 pracujú z domu
 • zamestnávateľ nevie prideliť 1 zamestnancovi prácu a preto má nárok na prekážky v práci na strane zamestnávateľa vo výške 100 % priemernej náhrady mzdy.

Príspevok sa týka iba pracovníka, ktorý ostal doma z dôvodu, že zamestnávateľ nemal pre neho prácu.
Jeho náhrada mzdy za obdobie od 16.3.2020 za prekážky v práci na strane zamestnávateľa je 600 EUR.

Zamestnávateľ dostane za zamestnanca 80 % z výšky vyplatenej náhrady (600 x 80 %), t.j. 480 EUR.

Podmienky

Tento nárok na príspevok bude trvať do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie ÚVZ SR zrušené.

Podmienky, ktoré musia zamestnávatelia spĺňať:

 • Vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (táto podmienka má byť platná od apríla, za marec ostáva vyplatenie 100 % náhrady mzdy, prípadne vyplatenie 60 % priemerného zárobku podľa platných kolektívnych zmlúv),
 • Záväzok, že 2 mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ príspevok žiada neskončí so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • Predloží zoznam zamestnancov k 31.3.2020,
 • Nie je podnikom v ťažkostiach k 31.12.2019 (platí aj pre SZČO).

Čestným vyhlásením preukáže:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (viď
  https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf)
 12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Tieto skutočnosti budú predmetom následných kontrol.

Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 EUR na obdobie realizácie projektu.

Žiadosť o príspevok

Príspevky bude možné žiadať od 06.04.2020 a budú postupne zasielané na účty od 15.04.2020.

Tlačivá sú k dispozícii na tomto odkaze:

www.arisangroup.sk/sk/na-stiahnutie/

Súčasťou žiadosti je aj zoznam zamestnancov, kde budú uvedené údaje:

 • poradové číslo v zozname,
 • meno zamestnanca,
 • priezvisko zamestnanca,
 • rodné číslo zamestnanca,
 • priemerný hodinový zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce vypočítaný za predchádzajúci štvrťrok, používaný v danom mesiaci (v zozname zamestnancov za marec 2020 teda priemerný hodinový zárobok zamestnanca vypočítaný za štvrtý štvrťrok 2019),
 • počet hodín prekážky v práci zamestnanca podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v danom mesiaci,
 • náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?