Prehľad odkladov splátok za pôžičky a hypotéky u najväčších bankových domov.

Aké spôsoby odkladov splátok poskytujú slovenské banky svojim klientom? Pozrite si súhrnný prehľad a informujte sa o odklade splátok za pôžičky a hypotéky vašej banky.

Potvrdené: Vláda SR sa dohodla so zástupcami bánk na odložení splátok pôžičiek, hypoték a leasingov.

Parametre opatrenia:

 • odklad bude na dobu maximálne 9 mesiacov pre PO aj FO (pri hypotékach a pôžičkách z bánk), na dobu 3+3 mesiace pri leasingových spoločnostiach (iba FO),
 • odklad splátok sa bude týkať rovnako istiny ako aj úrokov,
 • technická realizácia: buď sa o dané obdobie predĺži splácanie pôžičky, t.j. teda ak vám chýba 5 rokov do splatenia, 5 ročné obdobie teraz preruší a začne sa 5 rokov počítať o 9 mesiacov, alebo sa vám obdobie splácania nepredĺži, avšak zvýšia sa vám splátky. Poslednou možnosťou je kombinácia dvoch predchádzajúcich možností.
 • žiadosti bude možné predbežne podávať počnúc 15.04.2020 a celý mechanizmus schvaľovania je jednoduchý a dostupný takmer pre každého,
 • v tomto prípade sa dlžníci neobjavia v úverovom registri,
 • odklad splátok sa nebude týkať neplatičov, ktorí prestali splácať ešte pred krízou spôsobenou koronavírusom,
 • o odklad splátok možno požiadať počas celej doby trvania mimoriadnej situácie, rovnaké podmienky získate tak či onak.
 • úroky za odložené obdobie odpustené nebudú,
 • banky majú 30 dní na vyjadrenie/posúdenie žiadostí.

Ako to v súčasnosti vyzerá u najväčších slovenských bánk s odkladom splátok

Tatra banka

Úvery pre fyzické osoby

Klienti Tatra banky majú možnosť odložiť splátky na 1 - 9 mesiacov, o odklad môžu požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie, no bez negatívneho záznamu v úverovom registri.

Klienti môžu požiadať o odklad splátok od 09.04.2020 aj cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo Internet banking.

Tatra banka informuje, že odklad splátok nemusí byť zo strany banky povolený vtedy, ak sú na úvere, na ktorom sa žiada o odklad splátok, aj iné splátky v omeškaní viac ako 30 dní pred dátumom podania žiadosti, alebo ak je na inom úvere klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR, alebo je klient ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu.

Vzor žiadosti o odklad splátok nájdete na tomto odkaze:

https://www.tatrabanka.sk/files/sk/personal/uvery/odklad-splatok/tb_ziadost-odklad-splatok_9_4_20.pdf

 

Úvery pre právnické osoby

Podľa nového zákona č. 67/2020 Z.z. upravujúceho opatrenia v oblasti odkladu splátok súvisiaceho s obdobím pandémie účinného od 09. 04. 2020, môže o odklad v maximálnej dĺžke 9 mesiacov, požiadať malý zamestnávateľ alebo podnikateľ – fyzická osoba.

Klienti môžu o odklad požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie.

Tatra banka má právo neposkytnúť odklad klientovi, ktorý:

- je klient v omeškaní so splátkou daného úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splácania úveru,

- bol klient k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 EUR pri inom úvere klienta,

- bol klient ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,

- žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3. zákona č.67/2020 Z.z.

Vzor žiadosti o odklad splátok úverových produktov pre právnické osoby a podnikateľov nájdete na tomto odkaze:

https://www.tatrabanka.sk/files/sk/personal/uvery/odklad-splatok/tb_ziadost-odklad-splatok_po_9_4_20.pdf

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa informuje na svojej webovej stránke, že svojim klientom samozrejme pomôžu, ak je ich aktuálny príjem ovplyvnený epidémiou a z tohto dôvodu klienti akútne potrebujú riešiť splácanie hypotekárneho alebo spotrebného úveru.

Žiadosť o riešenie úveru klienti Slovenskej sporiteľne vybavia priamo z domu, elektronicky cez vyplnenie online formuláru dostupného na tomto odkaze.

Žiadosť, jej podanie a spracovanie je bez akéhokoľvek poplatku.

Niekoľko rád od Slovenskej sporiteľne:

 • je dôležité, aby ste nás o možnej neschopnosti splácať úver informovali čo najskôr,
 • ideálne ešte v čase, keď nemáte omeškanú splátku, ale viete, že pri nasledujúcej splátke nemusíte mať dostatok finančných prostriedkov na jej úhradu,
 • práve pre tieto prípady využite náš online formulár a nemusíte chodiť do pobočky či volať na Klientske centrum,
 • budeme sa každou vašou žiadosťou zaoberať a individuálne ju posudzovať, prosíme o vašu trpezlivosť.

Ak ako klient Slovenskej sporiteľne riešite podnikateľský úver, na žiadosť o riešenie úveru je tento formulár.

VÚB banka

Odklad splátok pre fyzické osoby

Kto môže požiadať o odklad splátok?

Klient banky, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu môže požiadať o odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov. O odloženie splátok môžu požiadať fyzické osoby.

Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti a rovnako nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

Ktorých úverov sa odklad splátok týka?

Návrh prináša možnosť odloženia splátok hypotéky, spotrebných úverov a splátkového predaja až o 9 mesiacov.

V prípade lízingového predaja môžete požiadať o odklad splátok lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na 6 mesiacov.

Žiadosť o odklad splátok pre fyzické osoby nájdete na tomto odkaze:

https://www.vub.sk/kontakt/odklad-splatok/

 

Odklad splátok pre právnické osoby

Kto môže požiadať o odklad splátok?

Klient banky, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu môže požiadať o odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov.

O odloženie splátok môžu požiadať živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 miliónov EUR.

Žiadateľ vľak nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti.

Rovnako nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

Ak klient nesplnil tieto zákonné podmienky, môže sa s bankou dohodnúť na inom riešení situácie.

Žiadosť o odklad splátok pre právnické osoby nájdete na tomto odkaze:

https://www.vub.sk/kontakt/odklad-splatok-firmy-podnikatelia/

ČSOB banka

ČSOB banka ponúka svojim klientom bezplatný odklad splátok, aby tak pomohli zmierniť dopady na podnikanie či osobné financie svojich klientov.

Táto banka sa rozhodla umožniť fyzickým osobám aj podnikateľom a malým firmám požiadať o bezplatný odklad splátok pri spotrebnom, hypotekárnom aj investičnom úvere.

Podmienky na odklad splácania úveru od ČSOB banky:

 • Klient – fyzická osoba sa môže rozhodnúť, či chce odložiť splácanie celej splátky úveru alebo iba istiny.
 • Klient – podnikateľ/malá firma môže požiadať o odklad splácania istiny.

Ak sa klientom ČSOB banky žiadajúcim o bezplatný odklad splácania úverov zlepší finančná situácia, môžu úver začať opätovne splácať skôr ako bolo dohodnuté pri zmene splátkového kalendára, alebo môžu klienti realizovať mimoriadne splátky.

Doplňujúce informácie od ČSOB banky:

„Pripomíname, že odklad splátok bude ČSOB riešiť až na základe žiadosti klienta. Rovnako vás chceme informovať, že o bezplatný odklad splátok spotrebných, hypotekárnych a investičných úverov, je možné požiadať za podmienky predloženia žiadosti s relevantným dokumentom (PN, OČR a iné).“

Poštová banka

Poštová banka poskytuje svojim klientom možnosť odkladu splátok úverov, kvôli zníženiu príjmov.

O odklad splátok v Poštovej banke môže požiadať akýkoľvek dlžník – hlavný dlžník alebo aj ktorýkoľvek zo spoludlžníkov po splnení nasledujúcich podmienok:

 • dlžník nemá na danom úvere odklad splátok za posledné 3 mesiace,
 • dlžník má na úvere zaplatené aspoň 3 mesačné splátky,
 • dlžník nie je na úvere v omeškaní viac ako 2 mesačné splátky,
 • dlžník predloží Poštovej banke doklad o zhoršení finančnej situácie.

Klienti Poštovej banky môžu požiadať o odklad splátok napísaním e-mailu na adresu info@pabk.sk

V e-maili alebo teda žiadosti je potrebné uviesť: a) Meno a priezvisko žiadateľa, b) Rodné číslo žiadateľa, c) Telefonický kontakt, d) Typ úveru, na ktorý žiadateľ žiada o odklad (pôžička, hypotéka), e) Priložiť ku žiadosti doklad preukazujúci zníženie alebo stratu príjmu.

Tento doklad môže byť napríklad doklad o PN, doklad o ošetrovaní člena rodiny, potvrdenie od zamestnávateľa o znížení príjmu, čestné vyhlásenie o strate/znížení príjmu v prípade, ak klient nevie doložiť žiadne z vyššie uvedených dokladov.

UniCredit bank

Táto banka ponúka možnosť odkladu splátok úverov na bývanie, hypotekárnych úverov, PRESTO úverov a úverov pre firmy, malých podnikateľov a živnostníkov.

Požiadať o odklad splátok toho istého úveru možno najviac jedenkrát počas pandémie.

Ak majú klienti UniCredit bank poskytnutých viac úverov a chcú požiadať o odklad splátok, je potrebné vypliť pre každý úver samostatnú žiadosť.

O odklad splatok úveru je možné požiadať na obdobie najviac 9 mesiacov bez ohľadu na to, či majú klienti nastavené splátky mesačne, kvartálne alebo ide o jednorazovú splátku.

Odklad splátok úveru neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.

Po podaní žiadosti o odklad bude UniCredit bank do 30 dní informovať klientov o jej spracovaní.

Žiadosť o odklad splátok úverov na bývanie, hypotekárnych úverov a presto úverov nájdete tu.

K odkladu splátok úveru pre firmy, podnikateľov a živnostníkov priložte vyplnenú žiadosť a pokračujte odoslaním formulára.

Raiffeisen bank

Raiffeisen banka je pripravená pomôcť svojim klientom v neľahkej situácii spôsobenej koronavírusom.

O odklad splátok môže požiadať každý klient, ktorý stratil príjem, došlo k zníženiu príjmu jemu alebo rodine z dôvodu epidémie koronavírusom.

Žiadosť posudzuje Raiffeisen banka individuálne, odklad splátok je možné poskytnúť na 3 alebo 6 mesiacov.

Odklad splátok znamená to, že klientovi Raiffeisen banky budú počas najbližších 3 až 6 mesiacov úplne odložené splátky. Po ukončení odkladu splátok bude klient pokračovať v splácaní jeho pôžičky. O dĺžku odkladu, ktorú Raiffeisen banka poskytne klientovi sa predĺži splatnosť jeho pôžičky.

Klienti môžu požiadať o odklad splátok prostredníctvom infolinky Raiffeisen banky, na telefónnom čísle 0850 850 555.

Odklad splátok poskytuje Raiffeisen banka svojim klientom bez poplatku.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?