Schválené v NR SR: príspevky pre SZČO a zamestnancov pri poklese tržieb firmy.

Príspevok na zamestnanca (SZČO).

Kto má na príspevok nárok:

 • Zamestnávateľ (organizácia, aj SZČO) po splnení podmienok,
 • SZČO po splnení podmienok.

Príspevok nie je možné žiadať zároveň aj s príspevkom pri zatvorení prevádzok. Možno si vybrať iba jeden, ten u ktorého spĺňate prevažný počet dní.

Podmienky nároku na získanie príspevku pre zamestnávateľa

Prevádzka zamestnávateľa nemusela byť povinne zatvorená z dôvodu nariadenia vlády, avšak zamestnávateľ nemá inú prácu na pridelenie zamestnancom a tí zostávajú doma na prekážkach na strane zamestnávateľa.

Ak súčasne zamestnávateľ zaznamená pokles tržieb (príjmu), má nárok na príspevok. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

- za mesiac marec 2020

 • 90 EUR pri poklese tržieb o 10 % až 19,99 %,
 • 150 EUR pri poklese tržieb o 20 % až 29,99 %,
 • 210 EUR pri poklese tržieb o 30 % až 39,99 %,
 • 270 EUR pri poklese tržieb o 40 % až 100 %.

- za mesiac apríl 2020 a ďalšie

 • 180 EUR pri poklese tržieb o 20 % až 39,99 %,
 • 300 EUR pri poklese tržieb o 40 % až 59,99 %,
 • 420 EUR pri poklese tržieb o 60 % až 79,99 %,
 • 540 EUR pri poklese tržieb o 80 % až 100 %.

Podmienky nároku na získanie príspevku pre SZČO

SZČO - okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer - ktoré v čase vyhlásenej MS na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR:

 • mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ale ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %.

Výška príspevku je rovnaká ako pri príspevku zamestnávateľovi:

- za mesiac marec 2020

 • 90 EUR pri poklese tržieb o 10 % až 19,99 %,
 • 150 EUR pri poklese tržieb o 20 % až 29,99 %,
 • 210 EUR pri poklese tržieb o 30 % až 39,99 %,
 • 270 EUR pri poklese tržieb o 40 % až 100 %.

- za mesiac apríl 2020 a ďalšie

 • 180 EUR pri poklese tržieb o 20 % až 39,99 %,
 • 300 EUR pri poklese tržieb o 40 % až 59,99 %,
 • 420 EUR pri poklese tržieb o 60 % až 79,99 %,
 • 540 EUR pri poklese tržieb o 80 % až 100 %.

Základné pojmy a všeobecné podmienky

Za zamestnávateľa sa považuje najmä právnická osoba so sídlom v SR, organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby so sídlom v SR a fyzická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

Za zamestnanca sa nepovažuje:

 • „dohodár“,
 • Konateľ, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu,
 • Spoločník, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy,
 • Spolupracujúce osoby, ktoré nemusia mať uzavretú pracovnú zmluvu,
 • Osoby pracujúce na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy),
 • Dobrovoľníci.

Maximálna výška príspevku je 800 000 EUR počas celej doby trvania realizácie projektu.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

 

Porovnanie poklesu tržieb sa sleduje nasledovne:

 • subjekt, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve sleduje sumu výnosov (čo vyfakturoval)
 • subjekt, ktorý účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie evidenciu príjmov alebo si uplatňuje paušálne výdavky sleduje sumu skutočne prijatých platieb (v hotovosti alebo na účet).

Mechanizmus určenia poklesu tržieb:

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je:

 • vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (výnimkou je marec 2020 a zamestnávatelia, ktorí podľa platných kolektívnych zmlúv vyplatili zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60 % priemerných zárobkov),
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Skutočnosti, ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením:

 • vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 • že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf),
 • pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o príspevok pri poklese tržieb firmy je dostupná na stiahnutie na webovej adrese:
https://www.arisangroup.sk/sk/na-stiahnutie/

Podávanie žiadosti je spustené od 08.04.2020 od 16:00 hod.

Proces vyplnenia žiadosti:

- výber a vyplnenie správneho formulára, vyplnenie zoznamu zamestnancov (meno, priezvisko, rodné číslo, denný vymeriavací základ, priemerný hodinový zárobok, počet hodín prekážky v práci, výška náhrady mzdy, požadovaná výška príspevku),

- odoslanie nepodpísaného formulára e-mailom a zároveň i poštou na adresy úradu práce podľa miesta prevádzky, ak je ich viac na adresu úradu práce podľa sídla firmy,

- do 24 hodín vám príde potvrdenie o prijatí Žiadosti o príspevok,

- čakáte na odsúhlasenie ÚPSVaR, ktoré príde do elektronickej schránky cez doménu slovensko.sk alebo poštou, úrady práce budú odosielať odsúhlasenie najskôr 14.04.2020.,

- obratom podpísaný dokument odošlete znova elektronicky, prípadne môžete dokument priniesť do podateľne ÚPSVaR – najskôr 14.04.2020 (za marec) a čakáte na peniaze (Minister práce sa zaviazal, že prvé prostriedky začnú zasielať na účet 15.04.2020, t.j. prví žiadatelia by mali mať prostriedky na účte v ideálnom prípade 16.04.2020).

PRAKTICKÉ PRÍKLADY

Príklad č. 1 – výpočet príspevku na zamestnanca pri poklese tržieb za 03/2020

Zamestnávateľ síce nemusel zavrieť svoju prevádzku ale v marci 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom marec 2019 k poklesu tržieb o 45 %. Zamestnáva spolu 15 zamestnancov, z toho traja boli počas marca doma na prekážkach v práci - ďalší zamestnanci mali prácu, respektíve pracovali z domu. Niekoľko zamestnancov zostalo doma na OČR, jeden bol po návrate zo zahraničia v karanténe.

 

Tí traja zamestnanci, ktorí zostali doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, dostali za prekážky náhradu mzdy nasledovne.

Zamestnanec A dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 140 eur.

Zamestnanec B dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 220 eur.

Zamestnanec C dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 250 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady, najviac 80 % priemerného zárobku a to 112 eur.

Na zamestnanca B vychádza suma vo výške vyplatenej náhrady ale najviac 80 % priemerného zárobku = 176 eur avšak pri poklese tržieb o 45 % je príspevok za marec najviac 150 eur.

Na zamestnanca C vychádza suma vo výške vyplatenej náhrady ale najviac 80% priemerného zárobku = 200 eur avšak pri poklese tržieb o 45 % je príspevok za marec najviac 150 eur.

 

Príklad č. 2 – výpočet príspevku na zamestnanca pri poklese tržieb za 04/2020 a ďalšie

Zamestnávateľ nemusel zavrieť svoju prevádzku ale v apríli 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom apríl 2019 k poklesu tržieb o 90%. Zamestnáva spolu 6 zamestnancov, z toho dvaja boli počas apríla celý mesiac doma na prekážkach v práci, dvaja boli časť mesiaca na prekážkach v práci, časť mesiaca pracovali, jeden zamestnanec pracoval z domu, jeden zostal doma na OČR.

Tí štyria zamestnanci, ktorí zostali doma celý mesiac alebo časť mesiaca na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, dostali za prekážky náhradu mzdy nasledovne.

Zamestnanec A mal prekážky v práci týždeň, za čo dostal náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku a to 200 eur.

Zamestnanec B mal prekážky v práci dva týždne, za čo dostal náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku a to 450 eur.

Zamestnanec C bol na prekážkach v práci doma celý mesiac, dostal náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku a to 700 eur.

Zamestnanec D bol na prekážkach v práci doma celý mesiac, dostal náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku a to 900 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy a to 200 eur.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy a to 450 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 700 eur a pri poklese tržieb o 90% eur bude príspevok za apríl 540 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 900 eur a pri poklese tržieb o 90% eur bude príspevok za apríl 540 eur.

 

Príklad č. 3 – výpočet príspevku pre SZČO za 04/2020 a ďalšie

SZČO mal v apríli 2020 v porovnaní s priemerom za rok 2019 (pozri ďalej ako je možné určiť pokles tržieb) pokles tržieb o 100 % (nemal žiadne príjmy). Má nárok na príspevok vo výške 540 eur.

 

Príklad č. 4 – výpočet poklesu tržieb

Zamestnávateľ v marci 2019 už podnikal (vznikol povedzme už v roku 1991) a dosiahol za marec 2019 tržbu 40 000 eur.

V marci 2020 dosiahol tržbu 5 000 eur. Pokles tržieb je 35000/40000 = 87,5 %.

 

Príklad č. 5 – výpočet poklesu tržieb

SZČO podnikal v roku 2019 celý rok a mal za celý rok 2019 tržbu 12 000 eur. Priemerná tržba na mesiac bola 1 000 eur.

V marci 2020 mal tento SZČO tržbu 650 eur. Pokles tržieb je 350/1000 = 35 %.

 

Príklad č. 6 – výpočet poklesu tržieb

SZČO začal podnikať od 1. januára 2020. Vo februári 2020 dosiahol tržbu 400 eur.

V marci 2020 dosiahol tržbu 200 eur. Pokles tržieb je 200/400 = 50 %.

 

Zdroj https://www.relia.sk/

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?