Prichádza novela zákona o účtovníctve

Aké zmeny v zákone o účtovníctve prinesie rok 2020? V nasledujúcom článku si niektoré zmeny zosumarizujeme.

Rok 2020 prinesie zdvojnásobenie veľkostných kritérií. Pre firmy, ktoré tieto veľkostné kritéria splnia sa bude vzťahovať povinnosť auditu.

Národná rada SR dňa 15.10.2019 odsúhlasila novelu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pozn. „zákon o účtovníctve“.

K najväčším zmenám zákona o účtovníctve patrí povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

Od nasledujúceho roka prichádza k platnosti povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom v komanditnej spoločnosti a taktiež vo verejnej obchodnej spoločnosti. Terajšie znenie zákona o účtovníctve, ktoré je platné do posledného dňa mesiaca december, to znamená do konca roka 2019, hovorí o povinnosti overiť audítorom mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a riadnu individuálnu účtovnú závierku pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie, pre družstvá a tiež pre spoločnosť s ručením obmedzeným, vtedy ak tieto spoločnosti spĺňajú veľkostné kritériá.

Povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku budú mať od 1.1.2020 aj komanditná spoločnosť a taktiež verejná obchodná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Po prvý krát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúc najskôr 1.1.2020.

Aké sú spomínané veľkostné kritériá k povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom začínajúc rokom 2020?

Povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku má do konca roka 2019 akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, družstvo a tiež spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu zostavovania účtovnej závierky a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila minimálne dve podmienky z týchto:

  • Čistý obrat je viac ako 2 000 000 eur
  • Súhrnná suma majetku je viac ako 1 000 000 eur
  • Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období je viac ako 30.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom bude mať v účtovnom období začínajúc najskôr 1.1.2020 akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, družstvo, spoločnosť s ručením obmedzeným a po novom aj komanditná spoločnosťverejná obchodná spoločnosť, ktorá ku dňu zostavovania účtovnej závierky a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila minimálne dve podmienky z týchto:

  • Čistý obrat je viac ako 4 000 000 eur
  • Súhrnná suma majetku je viac ako 2 000 000 eur
  • Priemerný počet zamestnancov v účtovnom období je viac ako 30.

Veľkostné kritériá a ich splnenie vo formulácií platnej do posledného dňa roku 2019 sa klasifikuje za účtovné obdobie končiace najneskoršie k poslednému dňu roku 2019, to znamená 31.12.2019.