Predaj auta z majetku spoločnosti

Väčšina podnikateľov pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo. Okolo automobilov je večná polemika. Ako čo najvýhodnejšie využiť automobil v podnikaní z hľadiska nákladov a dane z pridanej hodnoty, aby podnikateľ mohol pokojne spávať aj v prípade daňovej kontroly. Jednou z častých otázok je, akým spôsobom postupovať pri predaji vozidla a na čo pri tomto procese nezabudnúť.

Daňové výdavky pri predaji

Hodnota vozidla sa do nákladov spoločnosti dostáva vo forme odpisov. Pre správny výpočet nákladov pri predaji vozidla je dôležité poznať daňovú zostatkovú cenu vozidla. Daňová zostatková cena vozidla je cena, ktorá ostane zo vstupnej ceny vozidla po odpočítaní daňových odpisov.

POZOR: Daňová zostatková cena sa nemusí rovnať účtovnej zostatkovej cene.

Vypočítaná daňová zostatková cena sa ďalej porovnáva s predajnou cenou vozidla. Podľa zákona o dani z príjmov platí, že daňová zostatková cena je uznaná len do výšky príjmu z predaja. Inými slovami, do nákladov dostanete maximálne takú sumu, aká je cena vozidla pri predaji.

Malou výhodou pri predaji vozidla je, že daňové odpisy si môžete uplatniť až do momentu predaja t.j. aj za pomerný počet mesiacov v danom roku používania.

DPH pri predaji vozidla

Daň z pridanej hodnoty pri predaji vozidla rieši len spoločnosť, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ spoločnosť nie je platiteľom, DPH ju nezaujíma a neuvádza je ani v zmluve o predaji prípadne na faktúre.

Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH je povinná pri predaji vozidla uplatniť k predajnej cene DPH na výstupe. Výnimkou môže byť veľmi ojedinelý prípad, keď auto nebolo kúpené za účelom podnikania a pri nákup nebola odpočítaná daň z pridanej hodnoty.

Platiteľ DPH je povinný predaj auta fakturovať s DPH. Túto DPH prizná v daňovom priznaní a odvedie štátu. Ak auto predáva platiteľovi DPH a ten ho použije na podnikanie, má kupujúci právo na odpočet DPH.

Predaj spriaznenej osobe

Veľa podnikateľov rieši otázku, či môže firemné auto predať sám sebe – fyzickej osobe. Odpoveď je – áno, môže. Dôležité je správne nastavenie ceny pri predaji. Pri akejkoľvek transakcii so závislou osobou (personálne alebo majetkové prepojenie) je potrebné dodržať princíp nezávislej ceny. Predaj vozidla by tak mal ísť v takej cene, aká sa aktuálne pohybuje na trhu. Na správne určenie ceny je vhodné porovnať ceny napríklad na stránkach autobazárov.

Tu samozrejme vzniká problém, že pri predaji auta fyzickej osobe platiteľom DPH, je potrebné odviesť štátu DPH, ktorá nie je následne odpočítateľná. Kvôli tomu veľa podnikateľov umelo znižuje cenu vozidla. Tu je potrebné podotknúť, že pri predaji prepojenej osobe musí ísť o cenu, za ktorú by podnikateľ predal vozidlo nezávislej osobe. Cenu vozidla môžu znížiť napríklad vykonané opravy vozidla potvrdené autoservisom, ktorý opravu vykonal.