Odvolanie voči rozhodnutiu daňového úradu

Každá spoločnosť sa počas svojej existencie stretne s nejakou formou rozhodnutia alebo oznámenia daňového úradu. Väčšinou sú to našťastie len informácie napríklad, aká je výška preddavkov alebo oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla. Z času na čas sa však vyskytne rozhodnutie, ktoré daňovému subjektu napríklad ukladá nejakú pokutu alebo dorubuje daň. Takéto rozhodnutia už nie sú ničím príjemným. Našťastie je možné vo väčšine prípadov podať odvolanie.

Kedy je možné podať odvolanie

Podľa daňového poriadku je možné podať odvolanie voči každému rozhodnutie daňového úradu, okrem takého rozhodnutia, kde možnosť odvolania je výslovne vylúčená. Odvolanie je možné urobiť písomne a rovnako aj ústne. V prípade, ak má daňovník povinnosť komunikovať elektronicky a chce využiť písomnú formu odvolania, musí odvolanie poslať cez všeobecné podanie na portáli finančnej správy.

Obsah odvolania

Daňový subjekt podáva odvolanie voči rozhodnutiu, s ktorým nesúhlasí, prípadne má nejaké ďalšie informácie, ktoré by mali vplyv na rozhodnutie daňového úradu. V odvolaní je najdôležitejšou časťou práve zdôvodnenie odvolania a doplnenie dôkazov, ktoré podporujú tvrdenia daňového subjektu v odvolaní.

Okrem samotného textu odvolania má odvolanie aj ďalšie náležitosti, na ktoré by daňový subjekt nemal zabudnúť. Náležitosti odvolania sú určené v daňovom poriadku. Odvolanie musí obsahovať:

-          označenie osoby, ktorá odvolanie podáva– z podaného odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva; ak je odvolanie podané písomne, potom musí obsahovať podpis osoby, ktorá ho podáva,

-          označenie prvostupňového orgánu – daňový úrad, proti ktorému odvolanie smeruje

-          číslo rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje –uvedenie čísla rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,

-          dôvody podania odvolania –dôvody pre podanie odvolania môžu byť rôzne, napríklad účastník konania môže namietať nezákonnosť rozhodnutia správcu dane, nedostatočne zistený skutkový stav, alebo nesprávne vyhodnotenie dôkazov a tým nesprávne zistenie skutkového stavu a pod. Účastník konania nemusí v odvolaní uviesť konkrétne ustanovenie právneho predpisu, ktoré rozporuje

-          dôkazy preukazujúce odôvodnenosť odvolaniam,

-          navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia – účastník konania musí v odvolaní navrhnúť, či požaduje zrušiť alebo zmeniť odvolaním         napadnuté rozhodnutie.

Lehota na podanie odvolania

Štandardná lehota na podanie odvolania je 30 dní od doručenia rozhodnutia daňového úradu. Existuje aj dlhšia lehota. V prípade, ak v rozhodnutí nie je poučenie o odvolaní, prípadne tam nie je lehota vôbec, platí lehota na podanie odvolania v dĺžke až 6 mesiacov. Lehota je zachovaná, ak daňovník odošle odvolanie najneskôr v posledný deň lehoty.

Pokiaľ nie je v daňovom poriadku uvedené inak, odvolanie má odkladný účinok. To znamená, že odvolaním sa odďaľuje právoplatnosť rozhodnutia. Aj prípadné pokuty a sankcie sú tým pádom splatné neskôr.

 

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?