Zmena vo výške stravného a ďalšie letné novinky

Zamestnanci sa môžu tešiť. Od 1. júla 2019 sa zvyšuje základná suma sadzby stravného. Inými slovami, zvýši sa minimálna hodnota gastrolístkov.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stravné lístky od júla 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo zvýšenie sumy stravného od 1.7.2019. Zamestnancom sa tým zvýši príspevok na stravu o 17 centov.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákonníka práce zabezpečovať zamestnancom stravu v tom prípade, ak odpracujú viac ako 4 hodiny. Povinnosť sa netýka dohodárov. Zamestnávateľ musí prispievať minimálne 55 % z ceny jedla. Pre zamestnávateľa ide o plne uznateľný daňový výdavok.

Väčšina zamestnávateľov využíva pri zabezpečení stravného stravovacie poukážky – gastrolístky. Pri zabezpečení stravy formou gastrolístkov musí byť hodnota gastrolístkov najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (Zákon o cestovných náhradách).

Od 1. júla 2019 sa zvýšila minimálna hodnota gastrolístka na 3,83 €.

Okrem gastrolístkov sa zvyšuje aj náhrada pri pracovných cestách zamestnancov. V závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty za deň rozlišujeme tri časové pásma a nároky na stravné nasledovne:

-          5 až 12 hodín: stravné od 1.7.2019 vo výške 5,10 € (do 30.6.2019: 4,80 €),

-          nad 12 hodín až 18 hodín: stravné od 1.7.2019 vo výške 7,60 € (do 30.6.2019: 7,10 €),

-          nad 18 hodín: stravné od 1.7.2019 vo výške 11,60 € (do 30.6.2019: 10,90 €).

Nová povinnosť pre občianske združenia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt povinnosť občianskeho združenia

Okrem povinnosti nahlásenia konečného užívateľa výhod pri obchodných spoločnostiach, majú podobnú povinnosť aj občianske združenia. Povinnosť sa týka občianskych združení, ktoré boli založené pred 1.1.2019. Občianske združenia založené v tomto roku majú túto povinnosť splnenú už pri založení.

Občianske združenia majú povinnosť oznámiť údaje o štatutárnom orgáne ministerstvu. O štatutárnom orgáne (predseda združenia, riaditeľ, prezident asociácie) sa zapisujú nasledovné údaje:

-          meno a priezvisko

-          dátum narodenia

-          adresa trvalého pobytu

-          rodné číslo

-          deň vzniku funkcie.

Oznámenie je možné podať poštou, zaniesť osobne alebo využiť portál slovensko.sk a podať oznámenie elektronicky.

Nová výška cestovných náhrad

V júli platí už druhý mesiac zvýšená náhrada za použitie súkromného motorového vozidla na podnikanie. Základná sadzba sa výšila na 0,193. Zamestnanci ale napríklad aj konatelia firiem tak dostanú cestovnú náhradu za použitie vlastného vozidla vo vyššej sume. Zmena znamená aj vyšší daňový výdavok pre subjekt, ktorý cestovné náhrady vypláca. Viac informácii spolu s príkladmi o vyplácaní cestovných náhrad sa dočítate v našom článku.