Postup pri zmene sídla spoločnosti s ručením obmedzeným

V prvom rade je potrebné vyhotovenie listín súvisiacich so zmenou sídla spoločnosti.

Ak ide o spoločnosť s dvoma alebo viacerými spoločníkmi sú potrebné nasledovné listiny:

  • dodatok k spoločenskej zmluve,
  • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti spolu s výpisom z listu vlastníctva,
  • splnomocnenie,
  • zápisnica z valného zhromaždenia.

 

Ak ide o spoločnosť s jedným spoločníkom sú potrebné nasledovné listiny:

  • rozhodnutie jediného spoločníka,
  • dodatok k zakladateľskej listine, príp. úplne znenie zakladateľskej listiny, pričom stačí uviesť iba údaje, ktoré sa oproti poslednému úplnému zneniu zakladateľskej listiny zmenia,
  • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti spolu s výpisom z listu vlastníctva,
  • splnomocnenie.

 

Súhlas vlastníkov nehnuteľnosti predstavuje súhlas vlastníkov nehnuteľnosti s tým, že na adrese nehnuteľnosti, ktorú vlastnia bude mať daná spoločnosť svoje sídlo. Pri tomto dokumente nie je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje spoločné rozhodnutie spoločníkov o zmene sídla a v tomto prípade je potrebné úradne osvedčiť pravosť podpisov. Rovnako je nutné úradne overiť pravosť podpisu aj v prípade dodatku k zakladateľskej listine, ak je spoločníkom iba jedna osoba. Splnomocnenie je potrebné v prípade, ak úkony týkajúce sa zmeny sídla bude vykonávať iná osoba a je tiež potrebné úradne overiť pravosť podpisov.

Zmena sídla spoločnosti sa stáva právoplatnou až v momente zápisu do obchodného registra, preto je potrebné vypracovanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra. K tomuto návrhu je potrebné pripojiť aj všetky listiny. Návrh spolu s prílohami je možné podať osobne na príslušnom okresnom súde alebo elektronicky. Následne má súd po uhradení poplatkov 5 pracovných dní na vybavenie návrhu na zápis zmeny sídla. Súd môže zmenu zapísať alebo v prípade nedostatkov zmenu odmietnuť. V takomto prípade je nutné podať námietku proti odmietnutiu. Ak súd akceptuje podanie a zmenu sídla zapíše, pošle potvrdenie o vykonaní zápisu spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra.

Poslednou povinnosťou je ohlásenie zmeny sídla spoločnosti na príslušných úradoch, ako sú zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa, daňový úrad a iné inštitúcie.