Postup založenia s. r. o.

Oproti posledným rokom sa zakladanie s. r. o. zmenilo. Aj preto Vám prinášame nový postup.

Kroky pre založenie s. r. o. :

     a) voľba obchodného mena, sídla, predmetu podnikania

     b) vypracovanie zakladateľských dokumentov

     c) postup na získavanie živnostenského oprávnenia

     d) žiadosť súhlasu správcu dane

     e) zápis do obchodného registra

     f) registrácia na daňovom úrade

 

Voľba obchodného mena, sídla, predmetu podnikania

Pri voľbe obchodného mena treba dbať na to, či už dané meno spoločnosti neexistuje. Na kontrolu využijeme Obchodný register Slovenskej republiky.

Taktiež obchodné meno nesmie byť registrované v zozname registrovaných ochranných známok. Na overenie slúži aj webová stránka Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Pri výbere obchodného mena je dôležité, aby nebolo ľahko zameniteľné, zvukovo zhodné ( napr. Zigo/Zygo, Pemat, Pemad...). 

Takisto je potrebné si zvoliť sídlo a nehnuteľnosť, kde sa podnikateľská činnosť bude vykonávať; môže ísť o byt, dom, či nebytový priestor. Je potrebný aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak nehnuteľnosť nie je vo vašom vlastníctve.

Sídlo firmy sa rieši veľakrát cez službu ,,registračné sídlo firmy“. Je to služba, ktorá sa okrem poskytnutia súhlasu na zápis do obchodného registra zaoberá aj označením schránky s názvom spoločnosti, príjmom a úschovou prijatých listín, emailovým a SMS upozornením o prijatých listinách, vykonáva online evidenciu o prijatých listinách atď.

Dôležité varovanie – sídlom firmy nemôže byť P. O. BOX (poštový priečinok).

 

Voľba predmetu podnikania :

- voľné živnosti – nie je potrebná odborná spôsobilosť (kolok 5 €/živnosť)

- viazané živnosti – potrebná odborná spôsobilosť (kolok 15 €/živnosť)

- remeselné živnosti – potrebná odborná spôsobilosť vyučená v odbore (kolok 15 €/živnosť)

 

Ak žiadosť bude vykonaná elektronicky, neplatia sa poplatky. V prípade voľby viazanej alebo remeselnej živnosti je potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

 

Vypracovanie zakladateľských dokumentov

Ešte pred spísaním zakladateľských dokumentov je dôležité si určiť konateľov spoločnosti. Ak je  spoločníkov viac, súčet vkladov je minimálne 5 000 €, podmienka vkladu jedného spoločníka je minimálne 750 €.

Poznámka – vloženie vkladov spoločníkov do banky je zrušené od 01.01.2016. Pri zdokladovaní základného imania stačí už iba písomné vyhlásenie správcu vkladu. ( správca vkladu – zakladateľ spoločnosti, alebo jeden zo zakladateľov spoločnosti).

Spoločenská zmluva sa uzatvára, ak spoločnosť zakladajú viacerí spoločníci.

Zakladateľská listina sa uzatvára, ak spoločnosť zakladá jedna osoba.

 

Spoločenská zmluva / Zakladateľská listina musí obsahovať:

a) obchodné meno a sídlo,
b)určenie spoločníkov,
c) predmet podnikania (činnosti),
d) výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu,
e) mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob ich konania v mene spoločnosti,
f) určenie správcu vkladov,
g) výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť  povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
h) výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
i) predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
j) ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

 

Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať v prípade, ak spoločnosť zakladá jedna osoba či viacero osôb:

- vyhlásenie správcu vkladu

- podpisový vzor konateľov

- plnomocenstvo pre osobu, ktorá zapisuje spoločnosť do ORSR, ak to nie je zakladateľ spoločnosti

- ak spoločnosť zakladá jedna osoba, FO, je potrebné vypracovať vyhlásenie o tom, že nie je jediným zakladateľom   alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach

- ak spoločnosť zakladá jedna PO, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že má viac spoločníkov, prípadne že jeho   jediným   spoločníkom nie je s. r. o.

Všetky dokumenty musia podpísať príslušné osoby a následne treba podpisy overiť či už u notára alebo na matrike.

 

Postup na získavanie živnostenského oprávnenia

Súvisí s výberom predmetu podnikania. Pri získavaní živnostenského oprávnenia je potrebné priložiť aj zakladateľskú listinu, resp. Spoločenskú zmluvu.

Na vykonávanie podnikateľskej činnosti oprávňuje podnikateľa živnostenské oprávnenie. Žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia sa žiada na obvodnom (okresnom) úrade, záleží na sídle spoločnosti. Spolu s ohlásením živnosti je užitočné pridať aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov, potom už nebude potrebné osobitne sa registrovať na daňovom úrade.

Pri tejto žiadosti vznikajú ďalšie poplatky, avšak pri podávaní elektronickej žiadosti sú poplatky nižšie.

Poplatky boli už spomenuté v bode a):

- voľné živnosti - kolok 5 €/živnosť, pri elektronickom podaní nie sú poplatky

- viazané živnosti – kolok 15 €/živnosť, pri elektronickom podaní je znížená sadzba o 50 %, t. j. 7,50 €/živnosť

- remeselné živnosti - kolok 15 €/živnosť, pri elektronickom podaní je znížená sadzba o 50 %, t. j. 7,50 €/živnosť.

 

Ak žiadosť podávame elektronicky, je nutné disponovať zaručeným elektronickým podpisom a softvérom na podpísanie dokumentu. Žiadosť sa vydáva do troch pracovných dní.

 

Žiadosť súhlasu správcu dane

Spoločníci v s. r. o. nemôžu mať daňové nedoplatky (len daňové), dokazuje sa to tzv. súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Tento súhlas daňový alebo colný úrad vydá do troch pracovných dní. Súhlas nie je spoplatnený.

Ak zakladateľ nie je daňovým subjektom (neplatca DPH) podá len písomné čestné vyhlásenie o tom, že nemá povinnosť podľa osobitných predpisov.

 

Zápis do obchodného registra

Potrebné prílohy: 

- formulár návrhu na zápis s notársky overenými podpismi všetkých konateľov ( je dostupný na stránke ministerstva spravodlivosti)

- zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva s notárskym osvedčením podpisov všetkých spoločníkov, v dvoch vyhotoveniach

- živnostenské oprávnenie, poprípade výpis zo živnostenského registra, dve notársky overené kópie

- súhlas správcu dane – vyžaduje sa pre každého spoločníka (zakladateľa) zakladajúcej firmy

- vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, dve vyhotovenia

- súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v  ORSR spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, poprípade nájomná zmluva (stránka katastra)

- podpisový vzor konateľa, dve vyhotovenia

- ak je jediný spoločník: Vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

- kolky v hodnote 300 Eur

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na okresnom súde v sídle spoločnosti, tzv. registrový súd.

Pri elektronickom podávaní sa poplatok znižuje na 150 €. ( je nutné disponovať zaručeným elektronickým podpisom a softvérom na podpísanie dokumentu – dostupný na webovej stránke finančnej správy).

Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

 

Registrácia na daňovom úrade 

Novovzniknutá spoločnosť má povinnosť sa registrovať do 30 dní od dátumu zapísania v ORSR. Daňový úrad spoločnosti pridelí daňové identifikačné číslo – DIČ. Registrovať sa treba osobitne na každý druh dane – daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov závislej činnosti.

Upozornenie – na daňovom úrade ohlasujeme aj bankové účty spoločnosti.