Likvidácia spoločnosti

Ak vaše podnikanie nie je efektívne a vy ste sa rozhodli pre zrušenie spoločnosti, jednou z možností je likvidácia.

Účelom likvidácie je vysporiadanie majetku spoločnosti, uhradiť záväzky ich veriteľom vrátane záväzkov voči štátnemu rozpočtu a prípadný likvidačný zostatok rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoločnosti. Štatutárny orgán spoločnosti vymenúva likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu spoločnosti.

Obchodná spoločnosť ako podnikateľský subjekt je účtovnou jednotkou a je povinná viesť účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa zániku, teda do dňa výmazu z obchodného registra. Pri vstupe spoločnosti do likvidácie je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie. Dňom vstupu spoločnosti do likvidácie sa začína nové účtovné obdobie, ktoré končí dňom skončenia likvidácie. Za toto obdobie sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka.

Zdaňovacie obdobie pre účely zostavenia daňového priznania sa zhoduje s účtovným obdobím. Ak likvidácia trvá dlhšie obdobie a neskončí sa do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, účtovná jednotka je povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku. V tomto prípade sa končí zdaňovacie obdobie 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom spoločnosť vstúpila do likvidácie. Každé ďalšie zdaňovacie obdobie je kalendárny rok a to až do skončenia likvidácie.

Likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy, čím sa považuje likvidácia za skončenú. Účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor priloží k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Uvedené materiály sa súčasne zašlú do zbierky listín. Likvidátor do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zašle registrovému súdu návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. S návrhom na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra je spoločnosť povinná predložiť súčasne súhlas správcu dane k návrhu na výmaz z obchodného registra. Likvidácia je právne, ale aj časovo náročný proces, preto si je nutné uvedomiť, že trvá niekoľko mesiacov.

Potrebujete viac informácií?

Chceli by ste sa dozvediet viac o našej spoločnosti? Viac o historií a o tom čo Vám môžeme ponúknuť? Kliknutím na tlačidlo nižšie sa dozviete viac.