Podpora pracovných miest a podnikania, projekt Chyť sa svojej šance

Projekt Chyť sa svojej šance z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je spustený od 1. októbra 2021, je zameraný na finančnú pomoc zamestnávateľom a mladým ľuďom do 30 rokov na rozbeh vlastného podnikania.

Finančná pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj im samotným na rozbeh vlastného podnikania. Takto charakterizuje projekt Chyť sa svojej šance Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

V aktuálnej situácii poznačenej pandémiou koronavírusu sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny nezameriavajú len na podporu udržania pracovných miest, ale aj na vytváranie nových pracovných miest. „Projektom Chyť sa svojej šance chceme pomôcť najmä znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, čiže mladým ľuďom, jednorodičom, ťažko zdravotne postihnutým a seniorom vo veku nad 50 rokov.“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Projekt Chyť sa svojej šance

Projekt Chyť sa svojej šance je spustený od 1. októbra 2021 a realizuje ho 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, na ktoré môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Projekt má 3 opatrenia a je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených (v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. zákon o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov), ide napríklad o dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí sú viac ako 12 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, osoby so zdravotným postihnutím či staršie ako 50 rokov.

Podpora pre začínajúce SZČO

Prvé opatrenie projektu je zamerané na ľudí, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Získať môžu jednorazový finančný príspevok vo výške 5 600 €, podmienkou však je, aby SZČO bola znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a zároveň vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 1 mesiac.

Ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním, tento uchádzač musí byť vedený v evidencii najmenej 3 mesiace. Spoločnou podmienkou tohto opatrenia je začatie vykonávania SZČ /samostatnej zárobkovej činnosti/ a jej nepretržité prevádzkovanie najmenej dva roky. V prípade, ak by žiadateľ o príspevok prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Finančný príspevok na mentora

Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca, z radov uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pod vedením iného zamestnanca, tzv. mentora.

V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 1 mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak najmenej 3 mesiace.

Zamestnávatelia môžu počas 4 mesiacov získať finančný príspevok spolu vo výške až 3 700 € na takéhoto nového zamestnanca, pričom pôjde o dve zložky. Prvá zložka je koncentrovaná na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na dobu neurčitú na plný pracovný úväzok, maximálne vo výške 715 € mesačne, a to na 4 mesiace.

Druhú zložku bude počas rovnakého obdobia, štyroch mesiacov, tvoriť príspevok na plat mentora vo výške maximálne 210 € mesačne na 1 mentorovaného zamestnanca. Po mentorovanom zaučení, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, musí nasledovať 2 mesačná prax. Zamestnávateľ však môže získať finančný príspevok maximálne na 4 nové pracovné miesta.

Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov

Tretie opatrenie projektu je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj v tomto prípade musia byť uchádzači o zamestnanie v evidencii minimálne 1 mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania uchádzača najmenej 3 mesiace.

Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 € mesačne. Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú.

Finančný príspevok bude poskytovaný najviac počas 6 mesiacov, teda maximálne vo výške 3 300 € na 1 uchádzača o zamestnanie. Dôležité je pripomenúť, že zamestnávateľ musí dané pracovné miesto udržať najmenej ďalšie 3 mesiace bez príspevku.

Finančný príspevok môže získať zamestnávateľ maximálne na 4 nové pracovné miesta. „Snažíme sa pomoc cieliť tak, aby nebola len pre vybraných veľkých zamestnávateľov. Práve preto je počet pracovných miest limitovaný, aby mohlo získať podporu na nové zamestnávanie viac podnikateľov,“ uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR