Pandemická OČR

Rodičia majú nárok na pandemické OČR aj vtedy, ak je trieda či škola uzavretá alebo majú dieťa v karanténe.

Pandemická OČR

Dávku zo Sociálnej poisťovne pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí do 11teho, respektíve do 18teho roku dieťaťa ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sa z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy učia online.

Ak hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie, rodičia majú nárok na túto dávku aj v tomto prípade. Možnosť poberať dávku neovplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo zaočkované.

V prípade starších detí do 16teho roku dieťaťa si nárok na dávku môžu rodičia uplatniť vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu ich osobného a celodenného ošetrovania. Ak dieťa do školy nechodí z obavy pred koronavírusom, rodičovi nárok na dávku nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické OČR sa nezmenili

Od začiatku školského roka sa podmienky nároku na pandemické ošetrovné (OČR) nemenili, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené pri vzniku krízovej situácie 12. marca 2020

Dávka môže pomôcť rodičom, ktorých deti sa učia online z dôvodu uzatvorenia školy či triedy, napríklad ak je v triede pozitívny žiak a o tomto uzavretí rozhodne príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ, hygienik či minister).

Pripomíname, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky nároku a počas krízovej situácie poskytuje dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť do 11teho roku dieťaťa, respektíve do 18teho roku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom.

Hovoríme teda o žiakoch materskej školy, základnej školy či detských jaslí, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzatvorené a deti, žiaci tak nemôžu toto zariadenie navštevovať.

 

Ak vyučovanie v škole alebo jej časti bolo prerušené, rodičia majú nárok na dávku na obdobie vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu. Sociálnej poisťovni k tomu nie je potrebné predkladať žiadne potvrdenie.

Sociálnej poisťovni sú priamo od okresných úradov poskytnuté informácie o žiakoch, ktorých sa týkajú uzavreté zariadenia. Stačí, aby rodič, ktorý už mal počas krízovej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral.

Nárok na pandemické OČR majú rodičia-poistenci naďalej aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie/izoláciu. Nariadenie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Rodič na konci mesiaca zašle vyplnený formulár Čestného vyhlásenia, ak si už nárok na ošetrovné počas krízovej situácie uplatňoval.

Na zaočkovanosť dieťaťa sa neprihliada

Neprihliada sa na zaočkovanosť dieťaťa, pri jeho pozitivite alebo úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou je odporúčané osloviť lekára.

Na nárok na pandemické OČR nemá vplyv to, či je dieťa zaočkované alebo nie. Relevantný je jedine fakt, či zariadenie bolo pre konkrétneho žiaka uzatvorené, prípadne či mu hygienik nariadil karanténne opatrenie/izoláciu.

Ak malo dieťa pozitívny test na Covid-19 alebo je úzkym kontaktom pozitívneho spolužiaka či učiteľa a je preto v karanténe, treba telefonicky alebo mailom kontaktovať lekára a požiadať ho o vystavenie tlačiva Žiadosti o ošetrovné.

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné nie sú splnené, ak škola rozhodnutím príslušného orgánu nie je uzatvorená a napriek tomu z dôvodu obavy rodičov pred koronavírusom alebo z iného dôvodu dieťa do školy nechodí. V tomto prípade nárok na dávku rodičovi nevznikne.

Postupy žiadosti o dávku ostávajú rovnaké

Postupy pri uplatnení nároku na dávku sa nemenili. Karanténu/izoláciu a chorobu dieťaťa musí na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdiť pediater. Ak túto žiadosť zasiela Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár a rodič ešte počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) pandemickú OČR nikdy nečerpal, rodič musí Sociálnu poisťovňu o dávku požiadať.

Nemusí však navštíviť pobočku ale môže tak urobiť z domu – je potrebné vyplniť elektronický formulár Žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho elektronicky (žiadosť o dávku posiela len raz za celé obdobie koronakrízy).

Následne na konci mesiaca poistenec tak ako doteraz zasiela elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval. Formuláre sú zverejnené tiež na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa