Odklad platenia nájomného pre podnikateľov.

Nájomcovia si môžu odložiť platenie nájmu o 3 mesiace. Splátky nájmu si však môžu odložiť aj bežní ľudia, rovnako na 3 mesiace, a to bez akéhokoľvek postihu.

Hlavný problém, ktorému mnoho podnikateľov čelí posledné týždne spočíva v tom, že podnikatelia napriek tomu, že kvôli obmedzeniam nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť, teda strácajú v mnohých prípadoch zdroj príjmu, tak ich povinnosti voči tretím osobám, napríklad bankám pri splácaní úveru či voči prenajímateľov priestorov, ktoré využívajú na podnikanie, ostali.

Na základe pozmeňujúceho návrhu Ústavnoprávneho výboru sa do novely Zákona dostalo aj ustanovenie, ktorým by sa dočasne mal vyriešiť problém platenia nájmov podnikateľmi za obchodné priestory, ktoré nemôžu z dôvodu legislatívnych obmedzení užívať.

Koho sa toto opatrenie týka?

Opatrenie sa týka podnikateľov - nájomcov nebytových priestorov, ako aj fyzických osôb-nájomcov bytov. Obidve skupiny si však túto ochrannú dobu nemôžu vysvetľovať tak, že počas troch mesiacov, od apríla do júla, im bude nájomné odpustené, nakoľko návrhom „nedochádza k zániku nároku prenajímateľa na nájomné,“ ako uvádza novela.

Na otázku, dokedy bude potrebné prenajímateľom nájom vrátiť a aj to či im pomôže tzv. ochranné obdobie preklenúť štát, novela neposkytuje odpoveď.

Riešením je komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vopred dohodnú na tom, ako sa s nevyplateným nájmom bude postupovať po skončení „ochrannej doby“.

Odkedy odklad platí a na ako dlho?

Podľa novely nemôže prenajímateľ až do konca tohto roka, t.j. do 31.12.2020 „jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného...,“ uvádza znenie novely.

Do sumy nájomného sa pritom budú započítavať aj platby obvykle spojené s nájmom, a teda najmä elektrina, voda, plyn, SBS a ďalšie.

Je teda potrebné zdôrazniť, že ak bude nájomca v omeškaní s platbami nájomného po tomto období, teda od 1.7.2020, ochrana sa naňho vzťahovať nebude a prenajímateľ môže takýto nájomný vzťah ukončiť napríklad výpoveďou.

Rovnako, v prípade druhej podmienky, bude musieť nájomca prenajímateľovi dostatočne osvedčiť, že dôvodom omeškania sú skutočne okolnosti spojené so súčasnou pandémiou, napríklad tým, že jeho prevádzka bola na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva povinne uzatvorená.

Za akých podmienok môžem odklad využiť?

Uvedené opatrenie platí len za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

  • omeškanie sa bude týkať platby nájomného splatnej v období od 1.4.2020 do 30.6.2020,
  • dôvodom omeškania sú okolnosti spojené so šírením vírusu COVID-19. Dôvody musia byť nájomcom dostatočne osvedčené.

Treba o odklad platenia nájomného žiadať?

Odklad platenia nájomného a prevádzkových nákladov nie je automatický a treba oň svojho prenajímateľa požiadať.

Súčasťou žiadosti musí byť objasnenie súvisu pandémie na predpokladaný pokles príjmov nájomcu. V prípade, že prenajímateľ bude považovať ozrejmenie alebo dôvody za nedostatočné je potrebné sa obrátiť na príslušný súd.

Chcete poznať naše výhody?

Chcete vedieť, čo všetko dostanete pri spolupráci s nami? Nahliadnite a dozviete sa ďalšie užitočné informácie.