Úver s výhodnými podmienkami pre podnikateľov. Poradíme vám.

Využite výhodný úver, ktorý je určený pre malé a stredné podniky na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti.

Azda najväčším problémom pri zvládaní súčasnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu je nedostatok hotovosti. V nadväznosti na tento problém sme vás informovali o možnosti a podmienkach úverov z EXIMBANKY a SLOVENSKEJ ZÁRUČNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY (SZRB) – „štátne úvery“.

V prípade, že zvažujete požiadať o podnikateľský úver kvôli chýbajúcemu cash-flow, alebo len chcete získať pôžičku za zvýhodnených podmienok, môžete vyplniť nasledujúci formulár, alebo nás kontaktujte priamo na jeden z komunikačných kanálov v sekcii Kontakt. Spolu si prejdeme podmienky pre získanie úveru a pomôžeme vám i s manažovaním jeho vybavenia.

Podmienky ako aj parametre poskytovaných úverov sa dolaďujú a úvery za zvýhodnených podmienok budú poskytovať i komerčné banky. Radi by sme upriamili vašu pozornosť na fakt, že je možná kombinácia štátneho ako aj komerčného úveru.

Všeobecné podmienky na získanie úveru

 • omeškanie v platení odvodov do 180 dní - pri štátnom, od 0 - 30 dní pri komerčnom úvere,
 • žiadateľ nemôže mať nedoplatky na daniach,
 • zákaz priameho splácania úverov

Úver cez SZRB

Základné informácie:

v súlade so Zákonom  č. 67/2020 Z.z. v znení Zákona č. 75/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID-19  s účinnosťou od 20.4.2020  poskytuje SZRB a.s. nový produkt "Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020"  pre segment MSP. Úver je poskytovaný s finančnou pomocou MF SR vo forme:

 • záruky za úver poskytnutý bankou vo výške 80 % istiny úveru,
 • úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku).

Pre koho je úver určený?

Úver je určený na podporu udržania prevádzky a zamestnanosti s cieľom zmierniť negatívne následky pandémie.

Podmienky a parametre úveru:

 • financovanie prevádzkových a investičných potrieb súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
 • splatenie záväzkov voči SP a zdravotným poisťovniam,
 • výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 % celkového obratu malého a stredného podniku (MSP) za rok 2019, pričom minimálna výška  je 10 000,- EUR  a maximálna výška úveru je 350 000,- EUR,
 • splatnosť úveru - 3 roky s odkladom splátok istiny a úrokov na obdobie 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru,
 • úroková sadzba: pevná 4 % p.a., bonifikácia úrokov 4 % p.a. od štátu (po splnení zákonom stanovených podmienok),
 • poplatky súvisiace s úverom: poplatok za poskytnutie úveru 0,5 % z objemu úveru, poplatok za vedenie úverového účtu 8 EUR/ mesiac.