Základný prehľad o materskom príspevku

Materské je dávka, ktorú vypláca sociálna poisťovňa z titulu tehotenstva resp. starostlivosti o dieťa. Materské nie je dávka, ktorú vypláca sociálna poisťovňa automaticky. Výška a samotný nárok vychádza z nutnosti platieb na nemocenské poistenie v dostatočne dlhej dobe a načas.

Výška materského

jeho výška sa posudzuje individuálne a vypočíta sa ako 70 % z vymeriavacieho základu (vymeriavací základ v prípade zamestnanca je jeho hrubá mzda).

Podmienky

- v prvom rade sa posudzuje či osoba, ktorá žiada o materské je dostatočne dlho nemocensky poistená resp. či je ešte v ochrannej lehote za predpokladu ak nemocenské poistenie zaniklo.

Osoba, ktorá požiada o materské musí byť v období žiadosti nemocensky poistená, pričom poistenie musí trvať najmenej 270 dní v priebehu posledných dvoch rokoch pred očakávaným pôrodom (obdobie, kedy nastanú všetky dôvody na poskytnutie materského je 34. týždeň tehotenstva, resp. 32. týždeň tehotenstva, ak žena neporodí skôr). Dôležitým faktom ostáva, že pri nemocenskom poistení a samotného materského nie je možné spätne doplatiť chýbajúce dni. Nie je nutné byť aj nepretržite nemocenský poistený 270 dní, prestávky a prerušenia na to vplyv nemajú.

Ochranná lehota je obdobie 8 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Na materské teda má nárok aj poistenkyňa, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva a za predpokladu, že k začiatku 6. týždňa pred očakávaným pôrodom resp. pred skutočným dňom pôrodu bola v ochrannej lehote.

Dlhy na nemocenskom poistení

- túto podmienku je nutné spĺňať v prípade poistenkyne, ktorá je SZČO resp. je dobrovoľným platcom nemocenského poistenia.  Výška nedoplatkov nesmie presiahnuť 5 € a skúmané obdobie je 5 rokov.

Na koho sa obrátiť v prípade materského

Materské vypláca Sociálna poisťovňa, ale samozrejme nerobí to automaticky. Tlačivo „žiadosť o materské“, ktoré vystavuje (gynekológ) je nutné doručiť na pobočku Sociálnej poisťovne. Toto tlačivo je vystavené spravidla v 32. týždni tehotenstva. Častokrát sa stáva že poistenkyňa ma príjem z viacerých nemocenských poistení (napr. z pracovnoprávneho pomeru a dobrovoľného príspevku na nemocenské poistenie), v tomto prípade lekár vystaví žiadosť osobitne pre každé poistenie.

Kedy vznikne nárok na materské?

- O materské je možné požiadať od začiatku 6 týždňa pred očakávaným pôrodom (v 34. týždni tehotenstva), najskôr od začiatku 8 týždňa pred očakávaným pôrodom. Pri predčasnom pôrode ma samozrejme poistenkyňa nárok na materské.

Ako dlho trvá nárok na materské

- Obdobie nároku nesmie byť kratšie ako 14 týždňov. Dlhšie obdobie materského ma poistenkyňa, ktorá je osamelá a matka dvojičiek. Osamelej poistenkyni zanikne nárok uplynutím 37. týždňa a poistenkyni, ktorá ma 2 a viac detí uplynutím 43. týždňa.

Nárok na materské ma aj žena, ktorej dieťa sa narodilo mŕtve alebo zomrelo. Nárok, ktorý jej vzniká je do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské. Nárok na materské je totožný v prípade úmrtia dieťaťa osamelej matke resp. matke ktorá porodila viac detí.

Nárok na materské ma aj otec dieťaťa a adoptívni rodičia. Nárok na materské vzniká splnením všeobecných definovaných podmienok.