Otcovská dovolenka pri narodení dieťaťa

Otcovia majú po novom nárok na dva týždne plateného voľna pri narodení dieťaťa, aj keď matka dieťaťa poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok.

Otcovska dovolenka pri narodeni dietata

Novelu Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vo štvrtok 26. mája schválila vláda SR.

Cieľom tejto novely je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

Otcovia na Slovensku si budú môcť od 1. októbra 2022 v prvých 6 týždňoch po narodení dieťaťa vybrať 14 dňovú otcovskú dovolenku. Samozrejme nejde o povinnosť, ale o možnosť, ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s mamičkou, či už jej pomôcť, alebo prežiť spoločne ako rodina túto šťastnú chvíľu, táto právna úprava mu to umožňuje. Ide o lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života. Túto otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale bude ju hradiť Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Právo na platenú otcovskú dovolenku

Novelou zákona sa zosúlaďujú právne predpisy Slovenskej republiky so smernicou Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (č. 2019/1158 z 20. júna 2019).

Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach Slovenskej republiky v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nastavené nadštandardne, novela zákona navrhuje, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.

Podľa schválenej novely, otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské, alebo rodičovský príspevok. Právo na platenú otcovskú dovolenku novela zavádza z dôvodu zabezpečenia podmienok pre vytvorenie puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí, t.j. v čase okolo narodenia dieťaťa.

Nárok na materské si otcovia budú môcť rozdeliť na dve obdobia

Nárok na materské si budú môcť otcovia po novom rozdeliť na dve obdobia (t.j. súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napr. 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). To znamená, že tesne po narodení dieťaťa si otcovia budú môcť požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môžu požiadať neskôr. Toto obdobie 2 týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.

Materské počas otcovskej dovolenky bude financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa bude otcom naďalej patriť platená otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, resp. 31 týždňov ak ide o osamelého muža alebo v trvaní 37 týždňov, ak sa jedná o dve alebo viac detí.

Účinnosť novely zákona

Nové znenie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (z. č. 311/2001 Z. z.) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bude zaradené ako vládny návrh zákona na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Po jej schválení v parlamente a následnom podpise prezidentkou by novela mala nabrať účinnosť od októbra 2022

Zdroj: www.mpsvr.sk

Chcete poznať naše výhody?

Chcete vedieť, čo všetko dostanete pri spolupráci s nami? Nahliadnite a dozviete sa ďalšie užitočné informácie.