Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

Absolventom stredných a vysokých škôl povinnosti voči Sociálnej poisťovni vzniknú až po uplatnení sa na pracovnom trhu.

Absolventi stredných a vysokých škôl na konci školského roka riešia otázky, či sa hneď po ukončení štúdia musia prihlásiť do Sociálnej poisťovne, či majú platiť sociálne odvody, či majú nárok na dávku v nezamestnanosti, prípadne či majú nárok na iné dávky.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni absolventi po ukončení štúdia zatiaľ nemajú, čakajú na nich až po uplatnení sa na pracovnom trhu. V prípade, že sa absolventi škôl po ukončení štúdia zamestnajú alebo si nájdu brigádu, povinnosti za nich plní ich zamestnávateľ. Ďalšia možnosť je, že absolventi škôl po ukončení štúdia začnú podnikať, v tomto prípade im povinnosti voči Sociálnej poisťovni vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2022

Študenti a dávky sociálneho poistenia

Študent, žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy, nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Z tohto dôvodu nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia a ani po ukončení štúdia nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti.

Keďže študent nie je poistený, nevzniká mu nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. Výnimku tvoria tí študenti, ktorí sa už počas štúdia dobrovoľne poistili a platili si dostatočne dlhé obdobie poistné.

Odvádzanie poistného je zásadnou podmienkou na priznanie a výplatu konkrétnej dávky zo sociálneho poistenia, podľa typu dobrovoľného či povinného poistenia a pri splnení všetkých ďalších podmienok na konkrétnu dávku.

Povinnosti študentov-sirôt po ukončení alebo prerušení štúdia

Študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok, majú povinnosti voči Sociálnej poisťovni v prípade, keď menia školu, prerušia alebo ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku študentom totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t.j. v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.

To, či študent-poberateľ sirotského dôchodku ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. Vo väčšine prípadov si Sociálna poisťovňa sama overuje štúdium študentov-poberateľov sirotského dôchodku v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti.

Študenti-siroty z tých škôl, ktoré sa v tomto registri nenachádzajú (väčšinou ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú však povinní takéto potvrdenie predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Zamestnanie študenta, povinnosti zaňho rieši zamestnávateľ

Ak sa študent po ukončení štúdia zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Ten ho zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak ako pri každom inom zamestnancovi.

Brigáda alebo podnikanie študenta

Ak začne študent brigádovať alebo podnikať, či už popri štúdiu alebo po ukončení štúdia, povinnosti mu vo vzťahu k sociálnemu poisteniu v závislosti od druhu zárobkovej činnosti vzniknúť môžu. Ide o tieto dve situácie:

1. Práca na dohodu o brigádnickej práci študenta

Ak študent pracuje na dohodu o brigádnickej práci študenta, nemusí túto činnosť oznamovať Sociálnej poisťovni – do registra zaeviduje študenta jeho zamestnávateľ a ten aj platí z jeho mzdy poistné.

Jedinou výnimkou, kedy študent-brigádnik poistné neplatí, je situácia, keď si študent čestným vyhlásením u svojho zamestnávateľa uplatní tzv. odvodovú výnimku. Vtedy zamestnávateľ nemusí z jeho príjmu do 200 eur mesačne platiť poistné na dôchodkové poistenie a študentovi tak zostane na výplatnej páske viac. Ak na dohodu o brigádnickej práci študent zarobí mesačne viac ako 200 eur, z príjmu nad spomínaných 200 eur je potrebné platiť poistné. Výnimku na túto odvodovú úľavu si však študent môže uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viac dohôd, či už u jedného alebo viacerých zamestnávateľov, z ostatných dohôd už poistné do Sociálnej poisťovne platí.

2. Študent a podnikanie

Ak študent začne podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), prvé mesiace / resp. prvý rok (podľa toho, kedy začne vykonávať činnosť SZČO) nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani sa registrovať ani platiť poistné.

Povinnosti študentovi môžu vzniknúť až v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Ak študent začne podnikať napr. od 1.7.2022, podľa výšky jeho príjmov a jeho daňového priznania za rok 2022 mu môže vzniknúť povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie až od 1. júla 2023. Posúdi to študentovi na budúci rok sama Sociálna poisťovňa na základe jeho daňového priznania. Zároveň Sociálna poisťovňa študentovi oznámi, či má povinnosť platiť poistné a v akej výške.

Viac informácií o postavení študenta vo vzťahu k sociálnemu poisteniu, vrátane možností dobrovoľného poistenia, nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: www.socpoist.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?