Nový spôsob výpočtu splátky exekúcie

Novela nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy spôsobila od 1.1.2016 prepočet výšky nepostihnuteľnej časti pri výpočte exekučných zrážok.

Doposiaľ platil pomer prepočtu vo výške 60 % z platného životného minima, od tohto roku je to vo výške 100 %, t.j. výška nepostihnuteľnej čiastky z čistej mzdy je 198,09 €.

Ďalšou nepostihnuteľnou čiastkou je príspevok na vyživujúcu osobu žijúcu v spoločnej domácnosti vo výške 25%, t.j. 49,52 €. V prípade, ak zamestnanec je poberateľom dôchodkových dávok, táto čiastka je vo výške až 50 % životného minima, t.j. 99,04 €.

Exekučné zrážky sa zrážajú z čistej mzdy upravenej o nepostihnuteľné čiastky. Suma, ktorá nám takto vyjde, je použitá na uspokojenie exekúcie vo výške 1/3 mzdy, resp. 2/3 čistej mzdy v prípade prednostnej exekúcie. 

Prednostná exekúcia je štandardne chápaná ako pohľadávka voči štátnym inštitúciám (dlh na dani, poplatkov, poistného, ciel), výživného, náhrady škody spôsobenej ublížením na zdraví alebo úmyselným trestným činnom.

V prípade vysokej čistej mzdy sa táto rozdelí na dve časti a to na sumu do výšky 150 % z platného životného minima, na ktorú sa uplatnia nepostihnuteľné čiastky a zvyšok, ktorý sa použije na úhradu pohľadávky bez obmedzenia.