Od 01.04.2016 v kontrolnom výkaze DPH nastali zmeny

S účinnosťou od 1.4.2016 podľa novely zákona je povinnosť pre platiteľov dane ( DPH ) v kontrolnom výkaze v časti B.3.(obsahujúcej údaje o sumárnej výške z dokladov z ERP, z diaľničných známok, z dokladov vyhotovených tankovacím automatom na PHL a z iných zjednodušených faktúr, na ktorých cena nie je viac ako 100 eur,  pri ktorých si uplatňuje odpočet dane)  vykazovať údaje aj o dodávateľoch tovarov alebo služieb (IČ DPH – identifikačné číslo pre daň ), ak za zdaňovacie obdobie (mesiac/štvrťrok) celková suma v sekcii B.3. odpočítanej dane dosiahne čiastku 3 000 eur alebo viac.

Ak táto situácia nastane, daňovník je povinný v kontrolnom výkaze uviesť osobitne základ dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane za tovar a za služby a v členení podľa jednotlivých dodávateľov aj s uvedením ich IČ DPH ( identifikačné číslo pre daň ). 

Oddiel B.3. bude rozdelený do dvoch častí - časť B.3.1. a časť B.3.2.: 
- v oddieli B.3.1. ak suma nepresiahne 3 000 € budú sa vykazovať údaje sumárne v jednom riadku
- v časti B.3.2. ak suma presiahne 3 000 € údaje sa budú vykazovať podľa jednotlivých IČ DPH dodávateľov. 

Kontrolný výkaz na novom tlačive bude prvýkrát podaný za zdaňovacie obdobie apríl 2016, resp. II. štvrťrok 2016.