Mzdový list zamestnanca

V stručnosti je mzdový list prehľadná evidencia zamestnávateľa o zamestnancovi so základnými údajmi, ktoré sú uvedené nižšie. Väčšinou sa vystavuje na ročnej báze ale samozrejme sa dá prehľadne evidovať aj na mesačnej. Mzdový list je potrebné viesť vždy, ak má fyzická osoba akýkoľvek pracovnoprávny vzťah (napr. trvalý pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce), na základe ktorého má nárok na príjem zo závislej činnosti.

Jedinou výnimkou sú zamestnávatelia, ktorí majú zamestnancov len s nepeňažnými príjmami (napr. suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi aj na súkromné účely počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania). V tomto prípade sú však povinný viesť evidenciu v inej, kratšej forme. 

Na základe Zákona o dani z príjmov musí mzdový list na daňové účely obsahovať:

 • meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, alebo všetky zmeny, ktoré nastanú (napr. zmena priezviska);
 • rodné číslo zamestnanca;
 • adresu trvalého pobytu zamestnanca spolu s prípadnými zmenami (napr. zmeny trvalého pobytu zamestnanca);
 • mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (manžel/manželka) a daňový bonus;
 • výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania;
 • za každý mesiac:
  • počet dní výkonu práce,
  • úhrn vyplatených zdaniteľných miezd,
  • sumy oslobodené od dane,
  • sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec (odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ktoré sa zrážajú zamestnancovi zo mzdy);
  • základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,
  • sumu daňového bonusu,
  • sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ,
  • suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ;
 • ročné súčty (za zdaňovacie obdobie) jednotlivých údajov uvedených v bode f;
 • sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (daňové zvýhodnenie, pre vymedzené okruhy ľudí s presne určenými podmienkami).

 Ostatné údaje, ktoré bude evidovať v mzdovom liste nemá zamestnávateľ presne definované. Formu a ďalší obsah si môže z toho dôvodu prispôsobiť vlastným potrebám.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?