Nezamestnaní a ich práca na Dohody mimo pracovného pomeru

Od 1. Mája 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá priamo udáva podmienky evidencie nezamestnaných na úrade práce a ich možnosť privyrobiť si počas tejto doby. Sprísnenie podmienok vláda odôvodnila tým, že chce znížiť počet nezamestnaných a donúť tak zamestnávateľov cez zamestnancov, aby uzatvárali pracovné pomery a neuprednostňovali zamestnávanie na dohodu (či už na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti).

Aby nezamestnaných evidovaných na úrade práce nevyradili z evidencie (t.j. už by neboli poistenci štátu a tým pádom ako dobrovoľne nezamestnaný by boli povinný hradiť si verejné zdravotné poistenie z vlastných zdrojov), musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • podpísaná len jedna dohoda mimo pracovného pomeru a to maximálne v rozsahu 40 dní v kalendárnom roku
  • mesačný príjem z tejto dohody maximálne vo výške životného minima 198,09 €
  • dohoda u iného zamestnávateľa, ako bol posledný, v ktorom bol v pracovnom pomere bezprostredne pred zaradením do evidencie na úrade práce
  • zamestnávateľ neodmietol zamestnať človeka sprostredkovaného cez úrad práce šesť mesiacov predtým

Zároveň sa rozšírili aj povinnosti nezamestnaného ohľadne dohôd. Ak podpíše novú dohodu mimo pracovného pomeru, túto skutočnosť je povinný písomne oznámiť úradu práce do ôsmich kalendárnych dní, najneskôr však deň pred začatím plynutia dohody. Spolu s oznámením je potrebné predložiť aj kópiu dohody.

Ak už takúto dohodu má pred nadobudnutím účinnosti tejto novely, je nezamestnaný povinný predložiť úradu práce túto dohodu do 9. mája, inak bude vyradený z evidencie. Tieto dohody môžu mať účinnosť len 40 dní, t.j. do 9.6.2017.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?