Celková cena práce resp. známa aj pod pojmom super hrubá mzda

Ak začínate podnikať, určite sa stretnete s otázkou koľko vás vlastne stojí jeden zamestnanec v celkových číslach. Tento konkrétny pojem sa volá super hrubá mzda.

Mzda je častokrát skloňovaná téma medzi zamestnancami ale aj zamestnávateľmi, nakoľko v mnohých prípadoch sa zaraďuje na popredné nákladové položky firmy. Je nevyhnutné si uvedomiť, že mzda, ktorá chodí zamestnancovi na účet (známa pod pojmom čistá mzda) sa výrazne líši od sumy, ktorú musí zamestnávateľ vynaložiť na zamestnanca.

Pojmy s ktorými sa zamestnávatelia stretnú v rámci svojej mzdovej agendy a pri zamestnávaní zamestnancov na pracovný pomer:

Hrubá mzda – tvoria ju viaceré položky a to: hrubý príjem (často uvádzaní pri pracovných pohovoroch), náhrada za dovolenku, paragraf, odmeny, príplatky a nadčasy.

Čistá mzda – v zjednodušenom ponímaní je to suma vyčíslená z hrubej mzdy zamestnanca ponížená o poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnancom (13,4 %) a daň vo výške (19 %) z vymeriavacieho základu. 

Doplatok mzdy na účet – je suma, ktorú má zamestnanec pripísanú na svoj bankový účet. T. j. je to čistá mzda od ktorej sa odpočítajú prípadné zrážky na sporenie, pôžičku a stravné lístky.

Celková cena práce resp. super hrubá mzda – pojem, ktorý zaujíma hlavne zamestnávateľa predstavuje náklad na zamestnanca teda ľudovo povedané aký je „drahý“ zamestnanec. Super hrubú mzdu vypočítame ako súčet hrubej mzdy a odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne hradené zamestnávateľom (35,2 %). 

Uvádzame jednoduchý príklad:

Zamestnanec s hrubou mzdou 600 € a uplatnení NČZD na daňovníka a má sporenie 20 €.

Hrubá mzda = 600 €

Odvody do SP a ZP zamestnanec – (13,4 % z 600 €) = 80,40 €

Daň zo závislej činnosti (uplatňujeme NČZD) = (600 – 80,40 – 316,94)*0,19 = 38,50 €

Čistá mzda = 600 – 80,40 -38,50 = 481,10 €

Doplatok mzdy na účet = 481,10 -20 = 461,10 €

Odvody do SP a ZP zamestnávateľ – (35,2 % z 600 €) = 211,20 €

Super hrubá mzda = 600 + 211,20 = 811,20 €

Na príklade si môžeme všimnúť, že zamestnanec ktorý má čistú mzdu 481,10 € v skutočnosti zamestnávateľa stojí 811,20 €. Čiže jednoducho povedané 40% mzdy zamestnanec nikdy neuvidí na svojom účte. Vy ako podnikateľ však musíte na tieto náklady prihliadať.

Je na zvážení či zamestnávateľ bude svojich zamestnancov mať na pracovný pomer resp. uprednostní živnostníkov. Samozrejme, je to na vzájomnej dohode, ktorý zo spôsobov zamestnania bude vyhovovať vám aj vašim zamestnancom.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?