Kto je konečný užívateľ výhod?

Od novembra 2018 vznikla pre takmer všetky firmy povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Kto je to vlastne konečný užívateľ výhod a do akých registrov sa zapisuje?

Legislatívny background

V novembri 2018 vstúpila do platnosti novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. V súlade s touto novelou musia právnické osoby požiadať obchodný register aj o zápis konečného užívateľa výhod, čo má slúžiť ako preventívne opatrenie vo vzťahu k legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Pojem konečný užívateľ výhod sa objavuje aj v Zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, známom aj ako protischránkový zákon. Prostredníctvom tohto registra je možné zistiť, kto je konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý prichádza do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a tiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

 V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe aleb na jej základnoom imaní
  • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadici orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokeľvek ich člena
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

Sú to teda spravidla spoločníci, akcionári, tichí spoločníci, prípadne štatutári spoločností.

 Musíte mať konečného užívateľa výhod zapísaného aj vy?

Konečného užívateľa výhod musíte zapísať v tom prípade, ak ste právnická osoba zapísaná do obchodného registra (teda najmä obchodné spoločnosti a družstvá), ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.

Do obchodného registra uvádzate meno a priezvisko konečného užívateľa výhod, jeho rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa. Tieto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú verejne dostupné a budú poskytované len vybraným orgánom, napríklad ministerstvu financií, finančnej polícii, daňovému úradu, súdu, NBS, NBÚ.

Ak zakladáte novú firmu, údaje musíte do obchodného registra zapisovať už pri prvozápise. Ostatné firmy musia zabezpečiť zápis údajov najneskôr do konca roka 2019. Pri nesplnení povinnosti vám hrozí pokuta až do výšky 3 310 €. Pozor si však dajte aj na to, že táto nová povinnosť nenahrádza povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod aj do registra partnerov verejného sektora.

V prípade, že by ste potrebovali pomoc so zápisom konečného užívateľa výhod, firma Arisan je vám plne k dispozícii a zariadime pre Vás všetko potrebné.