Dotácia pre nájomcov nehnuteľností.

Nájomcovia nehnuteľností, ktorí mali kvôli ochoreniu covid-19 zatvorené prevádzky môžu požiadať o dotáciu.

dotacia na najomne

Dotácia sa týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory (miestnosť, súbor miestností alebo trhové miesto) na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v súvislosti s opatreniami na zamedzenie následkov šírenia COVID-19.

Dotáciu na nájomné môžu získať

  • podnikateľ a právnická osoba, ktorá môže byť podnikateľom (napríklad s. r. o.),
  • nepodnikateľ (napríklad občianske združenie).

Fyzické osoby – nepodnikatelia dotáciu na nájomné získať nemôžu.

Podmienky získania dotácie na nájomné

  • úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch,
  • vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom má formu nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy,
  • právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. februára 2020,
  • užívanie prenajímanej nehnuteľnosti bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami príslušných orgánov znemožnené:

1. uzavretím predmetu nájmu,
2. prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
3. podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

  • prenajímaná nehnuteľnosť je určená na iný účel ako bývanie. Nájomca v nej predáva tovar, alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, vrátane skladových priestorov, obslužných priestorov, alebo trhových miest.

Výška dotácie na nájomné pre nájomcov, ktorí museli zatvoriť prevádzky

Výška poskytnutej dotácie sa bude odvíjať od toho, v akej výške bude nájomcovi poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného.

V prípade jej schválenia to štát elektronicky oznámi prenajímateľovi aj nájomcovi a príslušnú čiastku nájomného pošle priamo na účet prenajímateľa.

Príklad: Ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 20 % zľavu z nájomného, tak vo výške 20 % z nájomného nájomcovi prispeje aj štát.

Dotácia na nájomné nezahŕňa tú časť nájomných platieb, ktorá pokrýva energie, upratovanie, stráženie objektu, či internet.

Obdobie, za ktoré bude štát preplácať nájmy

dotacia najmocom

Splácanie neuhradeného nájomného

Po poskytnutej zľave od prenajímateľa a zároveň poskytnutej dotácie od štátu na prenájom nehnuteľnosti, bude musieť zvyšok nájmu doplatiť nájomca. Táto neuhradená čiastka nájomného sa bude môcť splácať v 48 rovnakých splátkach. S prvou splátkou k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončí mimoriadna situácia.

Príklad : Ak by sa mimoriadna situácia skončila v júni, tak prvá splátka neuhradeného nájmu bude splatná k 15. júlu 2020.

Rovnakú možnosť splácať nájomné v 48 rovnakých mesačných splátkach budú mať aj tí nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytne žiadnu zľavu z nájomného.

V prípade ak ste nájomné už uhradili

Dotáciu na nájomné budete môcť využiť, aj keď ste už nájom za nehnuteľnosť uhradili za celé obdobie alebo časť sťaženého obdobia. Zľavu za nájom budete žiadať za rovnako dlhé obdobie, v akom ste mali uzavretú prevádzku, s tým rozdielom, že spomínaná zľava a následná dotácia Vám bude poskytnutá v nasledujúcich mesiacoch. Nájomca rovnako môže splácať nájom v 48 rovnomerných splátkach.

Dotácia na prenájom medzi prepojenými osobami

Dotáciu medzi prepojenými osobami je možné získať za rovnakých podmienok, za akých na to majú nárok nezávislé osoby.

O dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu. Žiadosti sa budú predkladať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je následne povinné elektronicky zaslať prenajímateľovi aj nájomcovi oznámenie o schválení dotácie.

Žiadosti sa budú môcť podávať od 24.06.2020. Vzhľadom na zvýšený záujem sa budú žiadosti podávať diferencovane podľa krajov.

Celková suma dotácií na nájom 200 000 000 €

Harmonogram prvotného spustenia podľa krajov je nasledovný:

23.6.2020 – Prešovský kraj

24.6.2020 – Banskobystrický kraj

25.6.2020 – Košický kraj

26.6.2020 – Žilinský kraj

29.6.2020 – Nitriansky kraj

30.6.2020 – Trenčiansky kraj

1.7.2020 – Trnavský kraj

2.7.2020 – Bratislavský kraj

Podrobné informácie sa dočítate na https://najmy.mhsr.sk/

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?