Dotácia pre SZČO, brigádnikov, štatutárov či spoločníkov.

Žiadosť je potrebné zaslať do 15.5.2020 pre nárok na dotáciu za 03/2020!

Nariadením vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa s účinnosťou od 30.04.2020 zavádza takzvaná SOS dotácia.

Ak fyzická osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.03.2020), teda na obdobie od 13.03.2020 vrátane - môže požiadať o dotáciu.

Na koho sa vzťahuje dotácia?

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá:

  • v období pred 13.03.2020 vykonávala činnosť, z ktorej mala príjem zo závislej činnosti (na základe pracovnej zmluvy, dohôd o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej práci študenta), z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo aj iné osoby, napríklad spoločníci s.r.o. a štatutári obchodných spoločnosti alebo športoví odborníci pracujúci na zmluvy o výkone činností športového odborníka,
  • od 13.03.2020 túto činnosť nevykonáva a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (má neplatené voľno),
  • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v hmotnej núdzi, dávky v nezamestnanosti,
  • nie je poberateľom rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie,
  • nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci „Opatrení č. 1 až 4“ na podporu udržania pracovných miest.

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky. Za mesiac marec stačí, ak boli podmienky splnené za najmenej 10 kalendárnych dní.  V nasledujúcich mesiacoch stačí, ak boli podmienky splnené najmenej 15 kalendárnych dní  v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Aká je výška dotácie?

Dotácie sú vo výške:

  • 105,00  €,  za  marec 2020,
  • 210,00 €, za apríl 2020 až do skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení.

Postup:

ŽIADATEĽ

 

  1. predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť a čestné vyhlásenie (Opatrenie č.5)
  2. posiela žiadosť a čestné prehlásenie poštou na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Odbor rozpočtu a financovania

Špitálska 4,6,8

816 43 Bratislava

Požiadať o dotáciu môže aj žiadateľ, ktorý nemá zaplatené dane alebo odvody. (To znamená, že o SOS dotáciu môže požiadať napríklad SZČO, ktorá si nemôže uplatniť nárok na príspevok podľa Opatrenia č. 2 alebo Opatrenia č. 4, pretože nemá zaplatené odvody napríklad za január 2020).

Žiadosť za mesiac marec 2020 a apríl 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020.

V prípade, že žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20.05.2020 zmenu skutočností, t.j., že opätovne vykonáva činnosť s nárokom na príjem, ministerstvo má za to, že nárok na dotáciu trvá aj za mesiac máj a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?