Zmeny v sociálnom poistení v roku 2023

Rok 2023 so sebou prináša zmeny, ktoré sa dotýkajú aj oblasti sociálneho poistenia s cieľom prispieť k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín i seniorov. V článku sa bližšie pozrieme na to, o aké zmeny sa jedná.

Zvyšovanie dôchodkov o 11,8 %

Od 1. januára 2023 Sociálna poisťovňa valorizuje dôchodky o 11,8 %. Táto zmena prebehne automaticky a dôchodcovia o nič nemusia žiadať osobne. O zvýšení im bude doručené písomné rozhodnutie a zvýšený dôchodok im bude vyplácaný od januára 2023. Zvýšené budú všetky druhy dôchodkových dávok – starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky.

Predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

Po 40 odpracovaných rokoch nadobúda poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok. Poistencovi, ktorý po 40 odpracovaných rokoch do dôchodku odíde, sa bude penzia krátiť o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Objektívne sa započítavajú aj životné obdobia, kedy poistenec nemohol vykonávať zárobkovú činnosť (napr. obdobia vojenskej služby, starostlivosť o deti,...)

Rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok budú seniori poberať popri starobnom dôchodku. Vyplácaný bude automaticky Sociálnou poisťovňou na základe údajov v registri fyzických osôb pre biologického rodiča a osvojiteľa. Tento nový druh dôchodku nemá vplyv na výšku odvodov ani budúcich dôchodkov dieťaťa. Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života

Za účelom zlepšenia finančnej udržateľnosti I. piliera a stabilizácie výplatnej fáze dôchodkov budú mať poistenci, narodení v roku 1967 a neskôr, znova naviazané zvyšovanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Ženám, ktoré vychovali dieťa, sa bude znižovať tento odchod o 6 mesiacov za jedno vychované dieťa, avšak maximálne o 18 mesiacov. Rezort práce bude zverejňovať tieto údaje na 5 rokov dopredu.

Úprava aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH)

Zatiaľ čo v súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota vždy k 1. januáru narastala o rast priemernej mzdy, po novom bude stúpať iba o 95 % priemernej mzdy. Úprava AHD bude mať výrazný, pozitívny vplyv na udržateľnosť dôchodkového systému.

Novela II. Piliera

Od nového roka nás čaká viacero zásadných zmien, ktoré sa týkajú II. piliera.

Jednou zo zmien je, že od 1. januára 2023 už sporitelia, ktorí majú záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rámci II. dôchodkového piliera, nebudú musieť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu sporiteľom. Na prestup do inej dôchodkovej správcovskej organizácie bude plne postačujúca zmluva o prevode. Avšak, obmedzená bude frekvencia týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými organizáciami bude povolený najskôr po roku od podpísania prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a pol roka po poslednom prestupe.

Druhá zmena sa týka zachovania aktuálnej platnej sadzby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 5,50 %, ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov prostredníctvom Sociálnej poisťovne do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Táto sadzba zostáva zachovaná v rokoch 2023 a 2024.

Od roku 2025 táto sadzba začne s postupným nárastom, pričom v rokoch 2025 až 2026 sa zvýši na 5,75 % a v roku 2027 na 6 %.

Úprava československých dôchodkov

Z dôvodu odstránenia diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy, od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať „tzv. českú” dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993 a jej vplyv na slovenský dôchodok.

Na území Slovenskej republiky sú v platnosti skoršie odchody do dôchodku, ako je tomu v Českej republike. Ak takýto žiadateľ odchádzal do dôchodku, musel čakať niekedy aj roky, kým nadobudol nárok na dôchodok z Českej republiky. Od roku 2023 sa takémuto žiadateľovi, ktorému za „tzv. českú” dobu poistenia nevznikol nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, dobu poistenia získanú pred 1. januárom 1993 na dôchodku zohľadní Sociálna poisťovňa. Po vzniknutom nároku na dôchodok v Českej republike, preberá českú časť zodpovednosti vyplácania Česká republika a Sociálna poisťovňa bude vyplácať už len slovenskú časť dôchodku.

Generálny pardon

Na základe novely zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa odpustí dlžníkom, či už fyzickým osobám alebo právnickým, penále. Avšak podmienkou je uhradenie celého dlžného poistného, vzniknuté za obdobie z pred 1. júlom 2022, pričom je potrebné zaplatenie do 31. augusta 2023. Účinnosť zákona, ktorý zavádza generálny pardon, je od 1. februára 2023

Nové maximálne výšky nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

V roku 2023 budú vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Maximálna výška nemocenského pre rok 2023 je stanovená na sumu 43,795070 eur. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313,90 eur a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 357,70 eur. 

Rovnako vzrastie aj maximálne denné materské, ktoré dosiahne hodnotu 59,720550 eur. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 791,70 eur mesačne eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 851,40 eura mesačne.

Výška dávky tehotenského vzrastie na sumu 11,944110 eur, čo znamená, že pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci budúca mamička dostane maximálne 358,40 eur mesačne a 370,30 eur mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Maximum denného ošetrovného bude predstavovať hodnotu 43,795070 eur. Táto dávka tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eur.

V prípade dlhodobého ošetrovného je maximálna výška nastavená na sumu 1 313,90 eur mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, prípadne 1 357,70 eur mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Nové sumy minimálneho a maximálneho poistného a nová výška poistného

Od roku 2023 budú platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Podobne od 1. januára 2023 dôjde u zamestnávateľov aj zamestnancov k úprave maximálnej sumy vymeriavacieho základu na platenie poistného.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 mení takto:
- minimálny vymeriavací základ sa zvýši na 605,50 eur,
- maximálny vymeriavací základ sa zvýši na 8 477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 činí 200,72 eura a maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO činí 2 810,11 eur.

Pre DPO, dobrovoľne poistenú dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, sa mení od 1. januára minimálne poistné na sumu 212,83 eur.

Nová výška poistného pre SZČO bude doručená v priebehu januára 2023 prostredníctvom do e-schránky. V prípade, ak SZČO e-schránku aktivovanú nemá, oznámenie mu bude doručené listom. Nové poistné (za január 2023) je potrebné zaplatiť do 8. februára 2023.

Od roku 2023 platí pre zamestnávateľov a zamestnancov nový maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie. Nový maximálny vymeriavací základ pre zamestnanca na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti je v roku 2023 v úhrne mesačne 8 477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eur.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavacím základom jeho zamestnanca. Maximálnym mesačným vymeriavacím základom pre zamestnávateľa na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity za zamestnanca činí 8 477 eur, z čoho maximálne poistné 2 068,36 eur. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nemá obmedzenú maximálnu výšku.

Pracujúci dôchodcovia a študenti si budú po novom uplatňovať odvodovo odpočítateľnú položku

Možnosť študenta pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študenta alebo dôchodcu s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti uplatniť o výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresahuje sumu 200 eur, zaniká 31.12.2022

Bez ohľadu na to, či mu príslušná dohoda priznáva pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, alebo bez ohľadu na to, či študent alebo dôchodca využije právo na určenie dohody na účely uplatnenia odpočítateľnej položky (OOP) alebo nie, každý takýto študent ako aj dôchodca sa stáva zamestnancom na účely dôchodkového poistenia od 1.1.2023

Študent a dôchodca majú právo od 1. januára 2023 zvoliť si v jednom kalendárnom mesiaci na účely uplatňovania OOPP maximálne jednu dohodu. OOP je 200 eur za kalendárny mesiac.

Uplatnenie OPP a ukončenie uplatnenia OPP je študent a dôchodca-dohodár povinný zamestnávateľovi oznámiť písomne.

V prípade, že Študent a dôchodca, pracujúci na základe spomínaných dohôd, si chce uplatňovať úľavu vo forme odvodovo odpočítateľnej položky už od 1. januára 2023, sú povinný písomne informovať svojho zamestnávateľa o uplatnení OOP už v decembri 2022. Ak si právo na OOP uplatnia počas januára 2023, právne účinky nastanú až od 1. februára 2023

Zdroj: Sociálna poisťovňa