Preplatok na dani z príjmov

Preplatok vzniká daňovníkovi vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie, ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená podaním daňového priznania.

Preplatok na dani z príjmov môžu mať napríklad študenti, dôchodcovia či ľudia, ktorí boli časť roka nezamestnaní alebo poberali materské príspevky, kedy aj ich zaplatené preddavky počas roka boli napokon vyššie, ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená v daňovom priznaní. U fyzických osôb môže preplatok tiež vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov.

Zamestnancom, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok na dani z príjmov vyplatený priamo od zamestnávateľa. Tým, ktorí si podávajú daňové priznanie, vypláca preplatok na dani daňový úrad.

Pri fyzických osobách môže vzniknúť preplatok na dani z príjmov, ale aj nárok na vyplatenie daňového bonusu na vyživované dieťa a na vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a vyplatenie daňových bonusov

Finančná správa postupne spracovávala žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a vyplatenie daňových bonusov, celkovo vybavila viac ako 420 tisíc žiadostí a splnila zákonom stanovenú lehotu na vrátenie finančných prostriedkov do 10. mája 2023

Finančná správa vyplatila celkovo sumu 463 565 484 eur, pričom 87,09 milióna eur z tejto sumy predstavoval vyplatený daňový bonus na dieťa a 1,1 milióna eur tvoril daňový bonus na zaplatené úroky a 375 miliónov eur tvorili preplatky na dani.

Ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach, daňovníkom bola zaslaná výzva na ich odstránenie. V takomto prípade sa preruší lehota na vrátenie preplatku, resp. daňového bonusu, a správca dane v konaní pokračuje až po odstránení týchto nedostatkov.

Na základe podaných daňových priznaní daňové úrady postupne spracovávajú aj Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ako aj podané samostatné dokumenty Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane po splnení podmienok na účet prijímateľa na základe daňových priznaní do 30.6.2023 a do 31. júla 2023 na základe samostatných vyhlásení.

Zdroj: Finančná správa

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?