Darovanie 2 % z daní

Daňovníci aj tento rok môžu darovať 2 % zo svojich daní občianskym združeniam, nadáciám či neziskovým organizáciám.

ARISAN 2 percenta

Fyzické a právnické osoby, ktoré do konca marca podávali daňové priznanie, tak mohli urobiť priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie je potrebné podať na štruktúrovanom tlačive určenom Finančnou správou.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 2.5.2023. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 17.04.2023

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Občan či živnostník môže poukázať aj 3 %, ak v roku 2022 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2 %) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej 8 eur.

Daňovníci, ktorí si odložili podanie daňových priznaní, deklarujú podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom budú podávať daňové priznanie.

Finančná správa daňovníkom odporúča, aby si vopred preverili, či sa občianske združenie, nadácia, alebo nezisková organizácia nachádza v Zozname prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli Finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?