Pandemická PN a OČR – ako získať vyššiu pandemickú PN či OČR?

V tomto článku popisujeme pandemickú PN a OČR, vyššie dávky za apríl či prehodnotenie nároku na pandemickú OČR.

Pandemická PN navýšenie

Z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 10. apríla 2021 plynie nasledovné: Sociálna poisťovňa od 1. apríla do 30. apríla 2021 automaticky zvýši pandemické nemocenské dávky na 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Sociálna poisťovňa v apríli 2021 navýši nasledovné druhy pandemických dávok:

  • Pandemické ošetrovné - starostlivosť o deti do dovŕšenia veku 11. rokov alebo 18. rokov, ak sú zdravotne ťažko postihnuté, z dôvodu napr. uzavretia detských jasieľ, škôlky alebo školy alebo ošetrovanie chorého dieťaťa do dovŕšenia veku 16 rokov,
  • Pandemické nemocenské - iba za obdobie karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie.

Dôležité je poznamenať, že pandemické dávky sa budú zvyšovať bez podania žiadosti poistenca. O zvýšení dávok Sociálna poisťovňa nebude vydávať rozhodnutie, zvýšenú dávku poistencovi automaticky vyplatí.

Ako získať vyššiu pandemickú PN

Sociálna poisťovňa uhrádza pandemické nemocenské (pandemickú PN) už od 1. dňa nariadenej karantény alebo izolácie, vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu - hrubej mzdy.

V apríli 2021 sa výška pandemickej PN zvýši na 75 % z denného vymeriavacieho základu. Nie je na to potrebná osobitná žiadosť, Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky.

Postačovať bude to, aby ošetrujúci lekár potvrdil príslušné tlačivo o dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény alebo izolácie. Za obdobie takto potvrdenej karantény alebo izolácie bude za mesiac apríl 2021 vyplatené pandemické nemocenské vo zvýšenej sume.

Nárok na zvýšenú dávku pandemickej PN má nemocensky poistený zamestnanec, SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie.

Podmienky nároku na pandemickú PN

Hlavná podmienka je, aby v deň vzniku pracovnej neschopnosti bol poistenec nemocensky poistený, resp., aby poistencovi plynula ochranná lehota.

SZČO a dobrovoľne poistené osoby naviac nesmú mať nedoplatok na poistnom vyšší ako 5 eur.

Poznámka - Vláda môže nariadením stanoviť aj iné obdobia, kedy budú pandemické dávky vyplácané vo zvýšenej sume.

Pandemická OČR v apríli 2021

V apríli 2021 má poistenec nárok na pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu/pravdepodobného vymeriavacieho základu. Nemusí podávať osobitnú žiadosť, platia postupy ako doteraz – o dávku počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) stačí požiadať len raz.

Poistenec však musí každý mesiac poslať pobočke vyplnený formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa za daný mesiac staral. Ak teda poistenec pošle Čestné vyhlásenie za apríl, Sociálna poisťovňa mu za príslušné dni vypočíta dávku automaticky vo výške 75 % vymeriavacieho základu. Podrobný návod aj s formulármi je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/

Je potrebné poznamenať a pripomenúť, že vzhľadom na otvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl od 12. apríla 2021, rodičom detí navštevujúcich tieto ročníky končí nárok na pandemické ošetrovné.

Kto môže požiadať o prehodnotenie nároku na pandemickú OČR a akým spôsobom?

Poistenec môže od 10. apríla 2021 požiadať o znovu posúdenie nároku na pandemické ošetrovné. Umožňuje to novela zákona o sociálnom poistení.

Jedná sa napríklad o situáciu, ak poistencovi počas krízovej situácie už raz nárok na dávku nebol priznaný (pôvodne nesplnil podmienky nároku, ale jeho životná situácia sa odvtedy zmenila, napríklad, počas roku 2020 poistencovi vzniklo nemocenské poistenie) alebo poistencovi bolo pandemické OČR priznané v nižšej sume, ako by bolo priznané v súčasnosti (má už napr. vyšší vymeriavací základ – mzdu – z ktorého odvádzal poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období), resp. ako SZČO doplatil dlžné poistné.

Poistenec si však musí byť vedomý, že ak na základe žiadosti o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné nárok na dávku nevznikne, jej vyplácanie sa ukončí.

Prehodnotenie nároku na pandemické OČR Sociálna poisťovňa uskutoční na základe podanej žiadosti. Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne - https://www.socpoist.sk/

Nárok na pandemické OČR bude možné prehodnotiť dvakrát ročne, a to od prvého dňa potreby starostlivosti/ošetrovania počas krízovej situácie nasledujúcom po účinnosti novely zákona (teda najskôr od 10. 4. 2021), resp. po 30. 6. 2021 a po 31. 12. 2021.

Ak napríklad poistenec požiada o znovu rozhodnutie o dávke v apríli 2021, nárok mu vznikne najskôr od 10. apríla 2021, nie spätne. Ak by mu nárok trval aj ďalej a opäť sa mu zmenila životná situácia, o nové rozhodnutie môže požiadať najskôr po 30. júni 2021. Nárok mu potom vznikne najskôr od 1. júla 2021, tiež nie spätne. A podobne to platí aj pre koniec roka – novú žiadosť bude môcť podať po 31. decembri 2021 a nárok mu vznikne od 1. januára 2022.

Po podaní žiadosti pobočka začne konanie a vydá nové rozhodnutie, ktoré bude platiť dovtedy, kým poistenec nepožiada o nové znovu prehodnotenie nároku na dávku, najdlhšie do skončenia krízovej situácie. Pobočka má na rozhodnutie 60-dňovú lehotu.

Zdroj: www.podnikajte.sk