Zamestnávatelia a SZČO. Nové splatnosti odložených sociálnych odvodov.

Termín splatnosti odložených sociálnych odvodov 30. júna 2021 sa nariadením vlády ruší.

Schválené nariadenie vlády SR, ktoré vláda schválila dňa 19. mája 2021, hovorí o posune splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a tiež za mesiace január, február, marec a apríl 2021.

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) mali podľa pôvodného návrhu uhradiť odložené poistné za spomenuté mesiace do 30. júna 2021, no podľa nového nariadenia vlády SR sa táto lehota etapovo posunie o tri mesiace, pozn. za marec 2020 sa lehota splatnosti posunie od 30. júna o 3 mesiace, za máj 2020 sa lehota splatnosti posunie od 30. júna o 6 mesiacov.

Nové lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a SZČO:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021,
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021,
  • za jún 2020 do 31. marca 2022,
  • za júl 2020 do 30. júna 2022,
  • za december 2020 do 30. septembra 2022,
  • za január 2021 do 31. decembra 2022,
  • za február 2021 do 31. marca 2023,
  • za marec 2021 do 30. júna 2023,
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023,
  • za máj 2021 do 31. decembra 2023.

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí Sociálnej poisťovni predložili čestné vyhlásenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 alebo mesiace január, február, marec a apríl 2021, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného na sociálne poistenie už nemusia predkladať ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Je potrebné pripomenúť, že nariadenie vlády o nových lehotách splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Informácie od Sociálnej poisťovne: Sociálna poisťovňa eviduje za spomínané mesiace roku 2020 a 2021 od zamestnávateľov a SZČO aktuálne spolu 35 138 podaných čestných vyhlásení o odklad poistného (k 14. 5. 2021). Na sociálne poistenie im za odložené poistné zostáva postupne uhradiť viac ako 51,4 mil. eur, z toho zamestnávatelia 50 mil. eur a živnostníci a ostatné SZČO 1,4 mil. eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa