Odpovede na najčastejšie otázky absolventov z pohľadu platenia odvodov

Po skončení školy sa absolventi každoročne stretávajú s otázkami, či sa musia hneď zaregistrovať do Sociálnej poisťovne, koľko a či vôbec majú platiť sociálne odvody a či majú nárok na dávky v nezamestnanosti alebo iné sociálne dávky.

V tomto článku je popísaných niekoľko rád, ako sa v rôznych životných situáciách orientovať. Základná rada hovorí, že absolventi nemajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni ihneď po ukončení štúdia - povinnosti vznikajú až po ich zamestnaní alebo po vstupe na trh práce v závislosti od konkrétnej situácie, v ktorej sa ocitnú.

Ak absolvent začne pracovať na Slovensku na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, zamestnávateľ bude plniť povinnosti voči Sociálnej poisťovni za absolventa - pracovníka.

Ak absolvent začne podnikať, Sociálna poisťovňa posúdi povinné poistenie až o rok po podaní daňového priznania za rok 2023

Ak sa absolvent rozhodne pracovať alebo študovať v zahraničí, nemusí to hlásiť Sociálnej poisťovni. Absolvent si môže platiť sociálne poistenie dobrovoľne.

1. Po škole odchádzam do zahraničia/neplánujem ešte pracovať
Ak absolvent po ukončení školy plánuje stráviť voľno, nepracovať, cestovať, alebo sa na dlhšiu dobu presťahovať do zahraničia za štúdiom alebo prácou, nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni a nemusí nič oznámiť Sociálnej poisťovni, ani sa registrovať, ani platiť poistné na sociálne poistenie. Výnimkou je, keď je príjemcom sirotského dôchodku, ktorý končí po skončení štúdia.

2. Kedy vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti?
Počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho neplatí poistné. V praxi to znamená, že po ukončení strednej či vysokej školy absolvent nemá automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti ani na iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného. Štát sa však stará o zdravotné poistenie študenta, ktoré mu poskytuje zdravotnú starostlivosť v prípade choroby, úrazu, liečby a podobne. Je dôležité podotknúť, že zdravotné poistenie nespadá do kompetencie Sociálnej poisťovne.

3. Môžem sa už ako študent poistiť dobrovoľne počas štúdia?
Áno, na jednotlivé druhy poistenia sa dá dobrovoľne poistiť už od 16-teho roku veku. Viac informácií nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/kto-som/student/prihlasit-sa-na-dobrovolne-poistenie

Pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebných aspoň 730 dní poistenia a zároveň evidovanie sa na úrade práce.

4. Mám povinnosti voči Sociálnej poisťovni ak končím/preruším štúdium a poberám sirotský dôchodok?
Táto osoba by mala vo vlastnom záujme oznámiť takéto zmeny na Sociálne poisťovni. V opačnom prípade, bude musieť vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu Sociálnou poisťovňou vyplatené navyše. Dôvodom je, že Sociálna poisťovňa tieto skutočnosti zistí až s mesačným oneskorením z registra ministerstva školstva.

5. Kto má povinnosti, ak po škole začínam pracovať alebo brigádovať?
Odpoveď je zamestnávateľ. V prípade, že sa takáto osoba zamestná hneď po škole, resp. po letných prázdninách na trvalý pracovný pomer alebo si nájde brigádu, nevzniká jej voči Sociálnej poisťovni nijaká oznamovacia povinnosť. Tieto povinnosti automaticky preberá zamestnávateľ, ktorý je povinný zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne a bude zaňho platiť aj poistné na sociálne poistenie z dohodnutej mzdy (vymeriavacieho základu).

6. Ak začnem po škole podnikať, kedy mi vzniknú povinnosti voči Sociálnej poisťovni?
Ak absolvent po ukončení školy začne podnikať, povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné na sociálne poistenie mu vznikne až v budúcom roku (2024) na základe jeho dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2023. Sociálna poisťovňa ho informuje o povinnom sociálnom poistení a presnej výške odvodov na ďalší rok. Samozrejme, absolvent má tiež možnosť vo svojej situácii zvoliť dobrovoľné poistenie na preklenutie nasledujúceho roku. Dobrovoľné platenie poistného sa neskôr zohľadní v prípade nároku na dávky, ako sú nemocenské, materské alebo dávka v nezamestnanosti a taktiež sa mu započíta do dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?