Odvodové povinnosti pre živnostníkov a SZČO od júla 2023

Pre časť živnostníkov a SZČO nastanú v lete zmeny v odvodových povinnostiach voči Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa fyzickým osobám do 21. júla 2023 oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá pre živnostníkov a SZČO bude platná od 1. júla 2023. Žiadať o oznámenia nie je potrebné – Sociálna poisťovňa automaticky odosiela oznámenia písomne alebo do e-schránky, v prípade, že ju živnostníci majú aktivovanú.

Ktorým SZČO vzniká alebo zaniká sociálne poistenie

Povinné poistenie pre SZČO od 1. júla 2023 vzniká, ak fyzické osoby dosiahli za kalendárny rok 2022 príjem z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur (7 266,01 eur a viac), v roku 2022 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a ich oprávnenie na vykonávanie činnosti je k 1. júlu 2023 stále platné.

Pokiaľ SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie fyzickej osobe vznikne na základe dosiahnutej hranice príjmu. SZČO, ktorých príjem bol rovný alebo nižší ako je suma 7 266 eur nevzniká povinné sociálne poistenie, respektíve 30. júna 2023 týmto fyzickým osobám povinné sociálne poistenie zaniká.

Ktorých živnostníkov sa týkajú zmeny v odvodoch

Zo zaslaných oznámení zo strany Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie, vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného.

SZČO poistné v novo určenej výške po prvýkrát zaplatia do 8. augusta 2023 (za mesiac júl 2023). Pozor, týka sa to živnostníkov a SZČO, ktorý podali daňové priznanie v riadnom termíne (do konca marca 2023).

SZČO, ktoré podávali daňové priznanie za rok 2022 v predĺženej lehote, sa to netýka. Týmto osobám Sociálna poisťovňa zašle informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia do 23. októbra 2023, teda novo určené poistné prvýkrát uhradia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).

Minimálna a maximálna výška poistného

V kalendárnom roku 2023 je v platnosti pre povinne poistené SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eur. Z tohto základu vyplýva, že mesačné poistné pre SZČO je vo výške 200,72 eur.

Ak SZČO majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, mesačná suma poistného je 164,39 eur, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie.

V kalendárnom roku 2023 je maximálny mesačný vymeriavací základ pre výpočet odvodov SZČO stanovený na sumu 8 477,00 eur. Z tohto základu vyplýva, že mesačné poistné pre tieto SZČO je vo výške 2 810,11 eur.

Rovnako, ako pri minimálnom mesačnom vymeriavacom základe, aj v tomto prípade platí, že SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, neplatia poistné na invalidné poistenie, teda mesačné poistné je 2 301,49 eur.

Zdroj - Sociálna poisťovňa

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?