Finančný príspevok, pandemická pomoc pre živnostníkov pokračuje aj v marci

SZČO môžu za nových podmienok naďalej žiadať o finančnú pomoc za mesiac marec 2022 vďaka novému nástroju ochrany pracovných miest.

Aktualizácia k 24.2.2022: Vláda dňa 23.2.2022 schválila úpravu podmienok projektu na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje SZČ v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. V materiáli schváleného návrhu sa uvádza: „Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO sa poskytuje vo výške 60 % vymeriavacieho základu SZČO, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac v sume príspevku 810 eur." Táto úprava sa dotkne tých SZČO, ktorých vymeriavací základ presahuje 1 350 eur.

V rámci projektu Prvá pomoc môžu zamestnávatelia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) žiadať o finančný príspevok naposledy za mesiac február.

Od začiatku marca 2022 nadobudne účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit), na základe ktorého budú môcť zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu. Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto prípade len zamestnávatelia. Živnostníci však za nových podmienok môžu naďalej žiadať o finančnú pomoc za mesiac marec 2022 vďaka novému nástroju ochrany pracovných miest.

Podpora udržania pracovných miest

Vláda SR dňa 16. februára 2022 schválila návrh ministra práce Milana Krajniaka na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa prevádzkuje samostatná zárobková činnosť. Na základe zákona o službách zamestnanosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvorilo projekt na podporu udržania pracovných miest pre živnostníkov (SZČO).

Realizácia projektu bude v marci 2022, a to s ohľadom na postupné uvoľňovanie opatrení a na predpokladané ukončenie mimoriadnej situácie.

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 %, pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok. Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní. Tento projekt na podporu udržania pracovných miest SZČO sa nevzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Príspevok sa ale neposkytuje v prípade, že bol SZČO poskytnutý príspevok v rámci iného aktívneho opatrenia trhu práce v období 2 rokov pred podaním žiadosti. Výnimkou sú projekty „Prvá pomoc“, „Prvá pomoc+“, „Prvá pomoc++“. Príspevok taktiež nie je možné poskytnúť samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá poberá materské, rodičovský príspevok alebo nemocenské, ak poberanie patrilo za celý kalendárny mesiac.

Aká je výška príspevku pre SZČO?

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa bude poskytovať podľa poklesu tržieb, a to vo výške 60 % vymeriavacieho základu. V prípade, ak žiadateľ súčasne vykonáva aj inú prácu na základe pracovného pomeru alebo uzatvorenej dohody, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku. Je potrebné pripomenúť, že SZČO, ktorej bol poskytnutý príspevok, má povinnosť pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.

Žiadosť alebo výkaz je možné predložiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý o príspevok SZČO žiada (napr., ak SZČO žiada o príspevok za marec 2022, žiadosť môže predložiť do konca apríla 2022).

Príklad pandemickej pomoci pre SZČO za marec 2022:

Živnostník Juraj za marec 2022 dosiahne tržby 100 €. Juraj porovnáva tieto tržby s mesiacom marec 2021, kedy dosiahol tržby 1 000 € - jedná sa o pokles tržieb o 80 %. Juraj splnil aj ďalšie podmienky (platenie nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní, nemá prerušenú alebo pozastavenú živnosť), môže teda požiadať o príspevok. Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí v minimálnej výške, t. j. Jurajov vymeriavací základ je vo výške 566,50 €. Výška príspevku sa vypočíta ako 60 % z 566,50 €, teda Jurajovi bude vyplatená suma 339,90 €.

Prostredníctvom projektu Prvá pomoc Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo viac ako 1,1 milióna mesačných výplat SZČO celkovou sumou 655 337 970 eur. Najväčší objem poskytnutej pomoci SZČO bolo vyplatené v mesiaci február 2021 vo výške 212 268 603 eur, informuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zdroj: www.mpsvr.sk