Kurzarbeit od 1. marca aj na Slovensku

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Prvé žiadosti o podporu budú úrady práce prijímať v apríli, pretože žiadosti je možné predkladať vždy za predchádzajúci mesiac.

Skrátená práca ako nástroj pasívnej politiky trhu práce pomáha zamestnávateľom udržať pracovné miesta, aby nemuseli svojich zamestnancov prepúšťať. Zamestnávateľom sa vďaka tejto podpore znižujú mzdové náklady a zároveň zamestnávatelia tiež šetria náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti. Zamestnanec nepríde o prácu a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu.

O skrátenej práci hovoríme vtedy, ak zamestnávateľ nemôže svojim zamestnancom dočasne prideľovať prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť, ani ju predpokladať. Aby zamestnávateľ nemusel prepúšťať, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % poskytne zamestnávateľovi štát.

Jednou z podmienok poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom takzvaného vonkajšieho faktora. Ide o okolnosti a situácie, ktoré vyhlasuje prezident SR alebo vláda SR, napríklad núdzový stav, alebo o iné okolnosti o ktorých rozhoduje špeciálna komisia (napríklad v prípade požiaru, povodní a iné).

Zamestnávatelia a zamestnanci nájdu na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk všetky informácie o tom, ako systém skrátenej práce funguje.

K dispozícii sú informácie:

 • kto je oprávneným žiadateľom,
 • aké sú podmienky poskytnutia podpory,
 • aká je výška podpory,
 • aké informácie sa uvádzajú v žiadosti,
 • často kladené otázky.

Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk budú od apríla dostupné aj príslušné žiadosti o podporu.

„Po skúsenostiach s poskytovaním finančných príspevkov pre zamestnávateľov a následne pre zamestnancov prostredníctvom projektu Prvá pomoc, sme identifikovali potrebu trvalého nástroja ochrany pracovných miest. Ministerstvo preto dva roky intenzívne pracovalo na vytvorení zákonného systému pomoci pre udržanie zamestnanosti v čase krízy. Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Prvé žiadosti o podporu budú úrady práce prijímať v apríli, pretože žiadosti je možné predkladať vždy za predchádzajúci mesiac“ informuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Oprávnený žiadateľ

O podporu v čase skrátenej práce môže žiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa považuje za zamestnávateľa podľa § 7 zákona o sociálnom poistení.

Na účely poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa za oprávneného žiadateľa považuje zamestnávateľ, ktorý je povinný poskytovať zamestnancovi príjem zo závislej činnosti na základe pracovného pomeru alebo právneho vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Oprávnená cieľová skupina

Oprávnenou cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorých zamestnáva zamestnávateľ v pracovnom pomere na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Zamestnávateľ môže žiadať o podporu v čase skrátenej práce na pracovné miesto zamestnanca, ktorý je:

 • v pracovnom pomere,
 • v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

V prípade zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nie je možné uplatniť poskytnutie podpory.

Systém skrátenej práce sa nevzťahuje na osoby v štátnozamestnaneckom pomere, sudcov, prokurátorov, príslušníkov ozbrojených síl a pod.

Zároveň musí zamestnanec spĺňať niekoľko podmienok (ku dňu podania žiadosti):

 • jeho pracovný vzťah trval najmenej jeden mesiac,
 • neplynie mu výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
 • má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok,
 • má vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (ak je u zamestnávateľa zavedené),
 • zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce,
 • zamestnávateľ na neho nepoberá príspevok na rovnaké oprávnené náklady.

Výška podpory

Podpora od štátu sa poskytuje vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca. Zamestnávateľ sa podieľa na čase skrátenej práce dodatočným vyplatením náhrady mzdy zamestnanca minimálne vo výške 20 % jeho priemerného zárobku. Zamestnanec tak dostane náhradu mzdy vo výške minimálne 80 % priemernej mzdy, čím sa podieľa na čase skrátenej práce akceptovaním maximálne o 20 % nižšieho zárobku.

Podpora sa poskytuje za každú hodinu prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume najviac 60 %  z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy v zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Príklad pre rok 2022:

Priemerná mzda v roku 2020 bola podľa Štatistického úradu SR 1 133 €. Maximálna suma podpory sa počíta ako 60 % z 1/174 zo sumy 2 266 €. To predstavuje maximálnu výšku podpory v sume 7,8138 € za hodinu trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Zdroj: www.mpsvr.sk a www.skratenapraca.gov.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?