Pandemická PN po 1. septembri 2020

Čo znamená pandemická PN? Je to v jednoduchosti pandemické nemocenské – nemocenské vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Pandemická PN

 V prípade nariadenej karantény a izolácie sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu, t.j. od 12. marca 2020 do jej skončenia, vypláca zamestnancom od prvého dňa.

Ak zamestnancovi bola potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, zamestnanec už nežiada zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti - na tú zamestnanec v týchto prípadoch nemá nárok. V tomto prípade by mal zamestnanec kontaktovať ošetrujúceho lekára – mailom prípadne telefonicky, ktorý mu na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a toto tlačivo zašle do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa bude zamestnancovi vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, čo činí približne 70 % hrubej mzdy, avšak nárok na túto dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu vzniká najskôr odo dňa účinnosti príslušnej novely zákona o sociálnom poistení, t.j. od 27. marca 2020. Toľko hovoria informácie z webovej stránky Sociálnej poisťovne.

Kto má nárok na pandemickú PN po 1. septembri 2020

Po 1. septembri 2020 má nárok na pandemickú PN (pandemické nemocenské) poistenec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadenej izolácie alebo karanténneho opatrenia. Krízová situácia naďalej trvá, to znamená, že platia obdobné pravidlá, ako v predošlých mesiacoch pandémie.

Každý nemocensky poistený poistenec má nárok na pandemickú PN, to znamená všetci zamestnanci, SZČO alebo dobrovoľne poistené osoby, ktorým ošetrujúci lekár potvrdil dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu izolácie alebo karantény.

Ako požiadať o pandemickú PN po 1. septembri 2020

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke popisuje postup, ako požiadať o pandemickú PN.

"Postup, ktorý musí poistenec v karanténe dodržať, aby získal dávku od Sociálnej poisťovne je nasledovný:

  1. Vyplnenie formuláru a registrácia na tomto odkaze: https://korona.gov.sk/ehranica/ - Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny.
  2. Kontaktovanie svojho ošetrujúceho lekára e-mailom alebo telefonicky. Lekár vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie.
  3. Doklady s telefónnym číslom poistenca lekár zašle Sociálnej poisťovni (je potrebné, aby poistenec svoje telefóne číslo nahlásil lekárovi).
  4. Sociálna poisťovňa kontaktuje telefonicky poistenca v karanténe a spíše s ním žiadosť. Ak poistenec neodovzdal telefónne číslo lekárovi, v tom prípade musí pobočku Sociálnej poisťovne kontaktovať sám.
  5. Zamestnanec by mal bezodkladne kontaktovať aj zamestnávateľa a informovať ho o tom, že je v karanténe.
  6. Sociálna poisťovňa vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku, po podaní žiadosti o nemocenské. Ak zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe nárok na nemocenské vznikne, následne začne Sociálna poisťovňa vyplácať pandemickú PN od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre izoláciu alebo karanténu."

Zdroj: www.socpoist.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?