Podnikateľské kilečko - zoznam vybraných opatrení.

Zmeny v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia.

Vláda SR prednedávnom predstavila prvú pomoc podnikateľom, takzvané podnikateľské kilečko. Ide o 100 opatrení, ktoré majú priniesť zjednodušenie a zefektívnenie podmienok na podnikanie a podnikateľského prostredia.

Pripravili sme pre vás súhrn opatrení s uvedenými zmenami, ktoré považujeme za interesantné.

Niektoré opatrenia sú už aktuálne platné (začiatok zoznamu), iné opatrenia sa pripravujú na schválenie. Pri tých opatreniach, ktoré ešte aktuálne nie sú v platnosti je uvedený dátum, do kedy má byť známe finálne znenie.

ZOZNAM OPATRENÍ

1. Zrušenie povinnosti mať v maloobchodných prevádzkach reklamačný poriadok.

Zákon č. 250/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

2. Upravenie lehoty na reklamáciu tak, aby začala plynúť až keď predajca prevzal reklamovaný výrobok.

Zákon č. 250/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

3. Pri menej závažných porušeniach povinností podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa môže SOI pred rozhodnutím o uložení pokuty vyzvať podnikateľa a stanoviť lehotu na odstránenie nedostatkov.

Zákon č. 250/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

4. Vypustenie povinnosti predávajúcich baliť výrobky a poskytovať obalový materiál (upravené samostatne Zákonom o obaloch).

Zákon č. 563/2009 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

5. Zvýšenie limitu pre uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov – spotreba z technického preukazu automaticky zvýšená o 20 %.

Zákon č. 595/2003 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

6. Zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky spoločností:

Rok Čistý obrat Suma majteku Počet zamestnancov
2020 4 000 000 € 2 000 000 € 30
2021 6 000 000 € 3 000 000 € 40
2022 8 000 000 € 4 000 000 € 50

Zákon č. 431/2002 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

7. Zrušenie povinnosti mať nalepené pri pokladnici ako vyzerá bloček (e-kasa).

Zákon č. 289/2008 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

8. Zrušenie povinnosti uchovávať cenové evidencie u neregulovaných subjektov.

Zákon č. 18/1996 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

9. Zrušenie povinnosti vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v mikropodnikoch (do 10 zamestnancov) a v podnikoch, ktoré vykonávajú činnosť v nerizikových odvetviach.

Zákon č. 124/2006 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

10. Zamestnávateľ už nemusí pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať smernicu BOZP, vyžaduje sa to už iba pri zmene skutočností.

Zákon č. 124/2006 Z. z.; Platnosť od 01.01.2021

11. Zrušenie opätovného schvaľovania podnikateľských priestorov orgánom verejného zdravotníctva pre nový subjekt  pri zmene prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

12. Zrušenie pokuty za chýbajúce povolenie ÚVZ SR na prevádzku administratívnej činnosti.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

13. Zrušenie povinnosti prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia (okrem zariadení sociálnych služieb), telovýchovno-športových zariadení, zariadení starostlivosti o ľudské telo, zariadenia spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

14. Umožnenie vstupu osôb so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovať zariadenia verejného stravovania.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

15. Zrušenie povinnosti zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii, v ktorých sú zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikové práce.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

16. Vypustenie posudkovej činnosti a jej nahradenie oznamovacou povinnosťou pri vybraných typoch prevádzok, pri prevádzkach, ktoré už boli schválené ÚVZ a dochádza k zmene fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby a nedošlo k zmene v prevádzkovaní.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

17. Zníženie frekvencie posudzovania zdravotného rizika na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie z 18 na 24 mesiacov.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

18. Zrušenie povinnosti SZČO oznámiť zmenu niektorých údajov do ôsmich dní (zmena priezviska, trvalého pobytu...)

Zákon č. 461/2003 Z. z.; Platnosť od 01.01.2021

19. Zrušenie povinnosti darovať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, ktorá mala byť účinná od 01.01.2024

Zákon č. 152/1995 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

20. Zrušenie povinnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií pravidelne zasielať kópie zmlúv SOI o poistení insolventnosti.

Zákon č. 170/2018 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

21. Vypustenie povinnosti cestovnej agentúry zasielať SOI poistné certifikáty zahraničnej cestovnej kancelárie, ktorej produkty predáva (t. j. kópiu zmluvy o ochrane pre prípad úpadku, resp. zmluvy o poistení insolventnosti). Od 21.07.2020 je CA povinná pri sprostredkovaní zájazdu predložiť SOI na žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie a dokladov o ochrane pre prípad úpadku.

Zákon č. 170/2018 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

22. Zrušenie povinnosti cestovnej agentúry predložiť kópiu oprávnenia na podnikanie cestujúcemu.

Zákon č. 170/2018 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

23. Zrušenie povinnosti obchodníka sídliaceho mimo SR poskytovať cestovnej kancelárii so sídlom v SR úradne osvedčený preklad oprávnenia na podnikanie.

Zákon č. 170/2018 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

24. Upravenie povinnosti vydavateľov kníh (neperiodických publikácií) bezplatne a na svoje náklady odovzdať do 10 dní od začatia rozširovania povinné výtlačky do knižníc. Upravuje sa tiež zoznam knižníc, do ktorých je potrebné diela rozosielať a podmienky sankcionovania za neodovzdanie výtlačkov zákonom stanoveným knižniciam.

Zákon č. 212/1997 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

25. Novelizácia daňových a odvodových zákonov len raz ročne k 01.01.

Zákon č. 400/2015 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

26. Zrušenie povinnosti odhlasovať zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne v prípade, ak zamestnávateľ nemá žiadneho zamestnanca.

Zákon č. 461/2003 Z. z.; Platnosť od 01.01.2021

27. Zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni dátum začiatku a skončenia čerpania materskej, či rodičovskej dovolenky.

Zákon č. 461/2003 Z. z.; Platnosť od 01.01.2021

28. Zrušenie povinnosti predkladať Sociálnej poisťovni po vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

Zákon č. 461/2003 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

29. Zrušenie povinnosti oznamovať ÚVZ SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie.

Zákon č. 355/2007 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

30. Zrušenie povinnosti s. r. o., ktorá nemá povinnosť auditu, predkladať pri zvyšovaní ZI obchodnému súdu audit spoločnosti.

Obchodný zákonník; Platnosť od 21.07.2020

31. Zrušenie sankcionovania pri nesplnení povinnosti zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto ÚPSVaR.

Zákon č. 5/2004 Z. z.; Platnosť od 21.07.2020

32. Zrušenie duplicitného nahlasovania tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa.

Termín do 31.10.2020

33. Zrušenie povinnosti dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.

Termín do 31.10.2020

34. Zdobrovoľnenie príspevkov (2 %) do Literárneho fondu, Hudobného fondu a do Fondu výtvarných umení.

Termín do 31.12.2020

35. Zrušenie povinnosti mať vyvesený cenník v ubytovacom zariadení a vyhlášky o kategorizácii ubytovacích zariadení.

Termín do 31.10.2020

36. Zjednodušenie legislatívy upravujúcej živnostenské podnikanie vrátene možnosti prerušenia živnosti na 1 mesiac.

Termín do 31.10.2020

37. Zabránenie obciam ukladať podnikateľom povinnosť oznamovať prevádzkový čas, ak ním neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Termín do 31.10.2020

38. Zrušenie pokuty za mechanické poškodenie a pravopisné chyby bločka, ak naďalej spĺňa všetky náležitosti.

Termín do 31.12.2020

39. Návrh zákona, ktorým sa bude novelizovať Zákonník práce, zákon č. 124/2006 Z. z. a zákon č. 82/2005 Z. z. v nasledovných oblastiach:

- Upravenie povinností zamestnávateľa  a zamestnanca pre prácu z domu (home office) v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku;

- Úprava možnosti zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie;

- Úprava možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami;

- Zohľadnenie kritéria reprezentatívnosti pri pôsobení zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa;

- Vytvorenie nového modelu primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby.

Termín do 31.10.2020

40. Umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

Termín do 30.11.2020

41. Rozšírenie okruhu komodít na predaj z dvora a umožnenie odoberania surovín na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov.

Termín do 31.12.2020

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?