Obmedzenie platieb v hotovosti od roku 2013

Dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. Podľa daňovej správy má byť tento zákon jedným z prostriedkov v boji proti daňovým podvodom. Má sa ním zabrániť fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov.

Platbou v hotovosti sa rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom, teda bez medzičlánku bezhotovostného bankového prevodu peňazí.

Zákonom sa obmedzuje platba v hotovosti a zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 €. Výnimka je v prípade platby v hotovosti medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi, kde sa zakazuje platba v hotovosti nad 15 000 eur.

Ak je platba vykonaná v cudzej mene, prepočítava sa na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Ak hotovostné úhrady vyplývajú z jedného právneho vzťahu (jedna faktúra, jedna zmluva) sa berú ako celok (nie je možnosť platiť to na viac krát).

Zákon ustanovuje aj výnimky zo zákona pre vymedzené platby. Tie sa budú týkať prípadov, kde je jedným z účastníkov štát alebo iný verejný orgán. Ide napríklad o dane, clá a iné platby podľa daňového poriadku a colného zákona. Rovnako sa bude výnimka vzťahovať aj na prípady, kedy je pre výnimku závažný dôvod, napríklad hotovostné platby v čase vojny, krízového stavu alebo núdzového stavu. Výnimka bude platiť aj pre platobné služby, poštový platobný styk či pre spracovanie alebo prepravu hotovosti a zmenárenskú činnosť.

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, ktoako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti alebo ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti (pokuta do 10 000 eur). Správneho deliktusa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti alebo ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti;za správny delikt sa uloží pokuta do 150 000 eur.

 

Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu limitovanú týmto zákonom možno vykonať do 31. marca 2013.