Nové pravidlá fakturácie od 1. 1. 2013 - čast 2.

Od 1. januára 2013 je v platnosti nová fakturačná smernica, v ktorej sa zavádzajú nové fakturačné pravidlá. Nové fakturačné pravidlá je povinný prijať každý členský štát Európskej únie do svojich národných predpisov, čím sa má dosiahnuť harmonizácia vo všetkých krajinách EÚ.

V  článku Nové pravidlá fakturácie od 1. 1. 2013 - čast 1.  sme si povedali bližšie o novinkách vo fakturácií so zameraním na elektronickú fakturáciu a o osobách povinných vyhotoviť faktúru. V tejto časti sa budeme venovať novinkám vo fakturácií a to lehotám na vyhotovenie faktúry a povinným náležitostiam faktúry.

Cieľom nových fakturačných pravidiel je zjednotenie lehoty na vyhotovenie faktúr pri cezhraničných transakciách a zosúladiť náležitosti faktúr s cieľom jednoduchšej kontroly tuzemských a cezhraničných dodávok a teda aj k lepšej kontrole daní.

 

Lehoty na vyhotovenie faktúry

Podľa zákona o DPH je lehota na vyhotovenie faktúry do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, prípadne do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby.

Od 1.1.2013 nastáva zmena lehoty na vystavenie faktúry pri dvoch prípadoch cezhraničných dodávok, a to:

 1. 1.      Dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o DPH

-          pri dodaní tovaru do iného členského štátu, kde je odberateľ povinný odviesť daň z daných tovarov

 1. 2.      Dodanie služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte

-          pri dodaní služby do iného členského štátu, ak je faktúra vystavená bez DPH (sídlo odberateľa je v inom štáte EU, je v tomto štáte registrovaný pre DPH, okrem výnimiek v § 16:

 •  služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
 •  služby za prenájom dopravných prostriedkov
 •  kultúrne, umelecké, vedecké, športové služby, vstupy na veľtrhy a iné  kultúrne  a umelecké podujatia
 •  doprava osôb
 •  reštauračné a stravovacie služby

V týchto prípadoch (dodanie tovaru a služby do iného členského štátu okrem výnimiek) podľa zákona o DPH musí byť faktúra vyhotovená do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie.

V prípade prijatej platby (úhrada zálohovej faktúry) zákon o DPH neustanovuje povinnosť vystaviť faktúru. (napr. ak dodáme tovar 3.1.2013, vystavíme zálohovú faktúru na úhradu. Ostrú faktúru – vyúčtovaciu vystavíme až v termíne od 1.2.2013 – 15.2.2013 bez ohľadu nato, či bola zálohová faktúra uhradená alebo nie – z pohľadu DPH).

 

Obsah faktúry

Faktúra vyhotovená osobou podľa zákona o DPH musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby  alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky -  cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Novinkou sú teda jednotné slovné formulácie, ktoré je potrebné uvádzať na faktúrach v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Tieto informácie uvádza každý členský štát vo svojom jazyku.