Nové pravidlá fakturácie od 1. 1. 2013 - čast 1.

Od 1. januára 2013 je v platnosti nová fakturačná smernica, v ktorej sa zavádzajú nové fakturačné pravidlá. Nové fakturačné pravidlá je povinný prijať každý členský štát Európskej únie do svojich národných predpisov, čím sa má dosiahnuť harmonizácia vo všetkých krajinách EÚ.

Cieľom nových fakturačných pravidiel je posilnenie elektronickej fakturácie a tak prispieť k jej rozšíreniu. Má sa nimi docieliť rovnaké zaobchádzanie s papierovými a elektronickými faktúrami. V zmysle fakturačnej smernice podlieha fakturácia vo všeobecnosti pravidlám toho členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. 

 

Faktúra a elektronická faktúra podľa zákona o DPH od 1. 1. 2013

Faktúrou sa podľa zákona o DPH rozumie každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forma alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa zákona o DPH a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Zdaniteľná osoba musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu faktúry (potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby alebo osoby, ktorá v mene dodávateľa vyhotovila faktúru), neporušenosť obsahu (zachovanie obsahu faktúry) a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry.

Na to aby zdaniteľná osoba mohla namiesto papierovej formy faktúry využívať elektronickú formu faktúry, sa vyžaduje v prvom rade súhlas príjemcu tovaru alebo služby. Až na základe vzájomnej dohody môže byť príjemcovi tovaru alebo služby poslaná elektronická faktúra poprípade mu môže byť umožnený elektronický prístup k faktúre.

 

Osoby povinné vyhotoviť faktúru

Platiteľ DPH je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri:
a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. neziskové organizácie, združenia... Fyzickým osobám – občanom sa faktúra nemusí vystavovať)
b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca tovaru alebo služby, a to aj ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od dane,
c) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
d) dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
e) dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 (z tuzemska do iného členského štátu),
f) prijatí platby pred dodaním tovaru podľa písmen a) až d),
g) prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c).

Vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona je povinná aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, ale dodáva službu zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EÚ a povinnosť zdanenia má príjemca.

Upozornenie! Pred poskytnutím takejto služby je potrebné sa registrovať pre DPH. Na základe žiadosti vás daňový úrad do siedmich dní zaregistruje a následne pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH). Takáto osoba sa však nestáva klasickým platiteľom DPH, stáva sa osobou registrovanou pre DPH. Svoje IČ DPH bude používať iba pri transakciách v rámci EÚ, v tuzemsku bude stále vystupovať ako neplatiteľ DPH a na tuzemských faktúrach toto číslo uvádzať nebude.

 V článku Nové pravidlá fakturácie od 1. 1. 2013 - čast 2. sa dozviete viac o zmenách lehôt na vystavenie faktúry pri cezhraničných dodávkach a o povinných naležitostiach faktúry.