Študenti, prečo si podať daňové priznanie, aj keď nemusíte.

Pre väčšinu študentov je podanie daňového priznania namáhavé a mätúce, a aj kvôli tomuto dôvodu si ho viacerí študenti nepodajú, prípadne zabudnú podať.

V tomto článku vás informujeme o tom, kedy si študenti musia podať daňové priznanie, a kedy je to pre nich dobrovoľné, no užitočné.

Na začiatok si uvedieme, kedy majú študenti povinnosť podať daňové priznanie.

Študenti majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 vtedy, ak v priebehu roka 2019 dosiahli celkové zdaniteľné príjmy, ktoré presiahli sumu 1 968,68 eur.

K celkovým zdaniteľným príjmom sa počíta akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý spadá do predmetu dane, teda povedzme príjem zo zamestnania(napríklad na základe dohody o brigádnickej práci študenta či dohody o vykonaní práce) alebo ostatné príjmy a tieto príjmy nie sú oslobodené od dane z príjmov, to znamená, že podliehajú dani.

Príjmy študentov dosiahnuté v zahraničí.

Študenti, ktorí pracovali aj v zahraničí a poberali príjem zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, tak tento príjem sa rovnako počíta do celkových zdaniteľných príjmov. Študenti v tomto prípade nemôžu požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2019, ktorý pracoval aj v zahraničí, presiahol hranicu sumy 1 968,68 eura, tomuto študentovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Prečo je dobré pre študentov podať si daňové priznanie?

Podať si dobrovoľne daňové priznanie je pre študentov dobrá a logická vec, pretože sa im môže vrátiť daňový preplatok, teda peniaze :)

Študent, ktorý dosiahol v roku 2019 celkové zdaniteľné príjmy menšie ako je suma 1 968,68 eur a zamestnávateľ mu z týchto príjmov zrážal preddavky na daň, tak tento študent môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok. Správca dane, v tomto prípade daňový úrad vráti daňový preplatok študentovi na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Tí študenti, ktorí dosiahli celkové zdaniteľné príjmy väčšie ako je suma 1 968,68 eur, ale zároveň menšie ako je dvojnásobok sumy 1 968,68 eur teda 3 937,36 eur sú jednak povinní podať daňové priznanie, no rovnako, ak im zamestnávateľ z týchto príjmov zrážal preddavky na daň, tak títo študenti po podaní daňového priznania majú nárok na daňový preplatok, na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Nebojte sa, nie je potrebné vypisovať ďalší dokument, táto žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Daňový preplatok správca dane vráti študentovi iba vtedy, ak je väčší ako 5 eur. V prípade, ak je daňový preplatok nižší ako 5 eur, študentovi nie je možné tento preplatok vrátiť.

Kde študent zistí, či má daňový preplatok?

Aký mám daňový preplatok poprípade kde zistím daňový preplatok. To sú časté otázky študentov.

Tieto informácie zistia v potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré im poskytne zamestnávateľ. Daňový preplatok, ktorý správca dane vráti po podaní daňového priznania študentovi, je k pozretiu v kolónke s názvom Úhrn preddavkov na daň.

Aký typ daňového priznania má študent použiť?

Študent, ktorý dosiahol príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania iba na území Slovenskej republiky na základe pracovnej zmluvy, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študenta alebo dohody o vykonaní práce v roku 2019 a tieto príjmy presiahli sumu 1 968,68 eur, je povinný podať daňové priznanie typu A, poprípade môže požiadať písomne svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Táto žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie 2019 musí byť zamestnávateľovi podaná najneskôr do 17. februára 2020.

V prípade, ak študent dosiahol aj iné druhy príjmov, napríklad príjem z nepeňažnej výhry či príjem z prenájmu nehnuteľností, je tento študent povinný podať daňové priznanie typu B.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?