Čo s odpadom vzniknutom pri podnikaní?

Každému podnikateľovi vzniká v rámci jeho činnosti odpad, ktorý je povinný detailne evidovať a vo väčšine prípadov aj ohlasovať. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, je odpadom hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť.

Držiteľom odpadu je teda každý podnikateľ, ktorý sa zbavuje akejkoľvek veci resp. má ju istý čas vo svojej držbe (napr. v odpadkovom koši) a plánuje sa jej zbaviť.

Podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch je povinnosťou držiteľa odpadu (FO aj PO) viesť a uchovávať evidenciu pre všetky kategórie odpadu podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva v tzv. evidenčnom liste odpadu. Čiže stačí ak podnikateľ vyprodukuje 1kg odpadu a je povinný viesť evidenciu. Evidenčný list sa nikam neposiela, ale každý podnikateľ je povinný ho priebežne v priebehu roka vypĺňať a uchovávať ho v písomnej alebo elektronickej podobe minimálne 5 rokov. Podnikateľ by mal viesť evidenciu za každú prevádzkareň samostatne a tiež pre každý druh odpadu vypĺňať samostatný evidenčný list. Pri každom druhu odpadu je potrebné uviesť kód, kategóriu a názov odpadu podľa katalógu odpadu.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Sú však aj prípady, kedy sa ohlásenie musí podať vždy bez ohľadu na vzniknuté množstvo (napr. kuchynský a reštauračný odpad). Povinnosť podávať ohlásenie sa teda bude vzťahovať hlavne na veľkých podnikateľov zaoberajúcich sa prevažne výrobnou činnosťou. Ohlásenie sa podáva za kalendárny rok a zasiela sa na Obvodný úrad ochrany životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka.

Podrobnosti o evidencii a ohlasovaní odpadov ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorej súčasťou je aj katalóg odpadov a vzory tlačív (t. j. evidenčný list a ohlásenie). Za porušeniepovinností evidovať resp. ohlasovať odpady môže byť podnikateľovi uložená pokuta vo výške od 500 do 50 000 eur.

Okrem evidencie a ohlasovania odpadov majú podnikatelia povinnosť evidovať a ohlasovať aj obaly a odpady z obalov. Podnikateľ, na ktorého sa táto povinnosť vzťahuje, by mal súčasne spĺňať nasledujúce 3 podmienky:

  1. podnikateľ je pôvodcom odpadu z obalov (opäť platí, že pôvodcom je ten, kto sa odpadu zbavuje  a nie ten, kto ho vyrába resp. predáva),
  2. odpad z obalov nie je súčasťou komunálneho odpadu (t. j. nie je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce väčšinou činnosťou fyzických osôb) a
  3. podnikateľ nie je výrobcom obalov, z ktorých odpad pochádza.

Na podanie tohto hlásenia sa používa tlačivo „Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 vyhlášky č. 378/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.