Registrácia pre DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty určuje podnikateľom presné podmienky, kedy im vzniká povinnosť registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty. V zákone je určených viacero rôznych situácií, kedy môže registračná povinnosť vzniknúť. Najčastejšie ide o dva druhy registrácií: 1.) povinná; 2.) dobrovoľná

 Povinná registrácia

Povinnosť registrácie za platiteľa DPH vzniká podnikateľovi po dosiahnutí obratu 49 790 € za posledných 12 mesiacov.

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

V prípade, ak obrat prekričíte musíte sa zaregistrovať a po registrácii fakturujete všetky dodané tovary a služby už s DPH. Na povinnosť registrácie netreba zabudnúť pretože ak sa registrujete neskôr, budete musieť spätne doplatiť DPH za každý mesiac, v ktorom ste mali byť registrovaný.

TIP: Aj keď zatiaľ nie ste platiteľom DPH, určite sa snažte robiť účtovníctvo firmy na mesačnej báze. Je to práve kvôli možnému prekročeniu obratu na registráciu pre DPH.

POZOR: Do obratu na účely registrácie sa započítavajú len také plnenia, ktoré majú miesto dodania na Slovensku.

Dobrovoľná registrácia

Okrem povinnej registrácie po prekročení obratu zákon dáva možnosť podnikateľom registrovať sa dobrovoľne pred dosiahnutím obratu. Tento postup využívajú najmä podnikatelia, ktorí nakupujú veľa tovaru a služieb na Slovensku. V nákladoch tak majú veľké sumy, z ktorých si chcú odpočítavať vstupnú DPHčku.

Podľa §4 ods. 2 žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat 49 790 €.

Po dobrovoľnej registrácii majú rovnaký štatút platiteľa DPH, ako pri povinnej registrácii. Lehota na registráciu je 21 dní odo dňa doručenia žiadosti daňovému úradu. Nakoľko už firmy aj živnostníci majú povinnosť komunikovať len elektronicky, aj žiadosť o registráciu pre DPH musí byť podaná elektronicky. Platiteľom sa spoločnosť stáva dňom uvedeným v osvedčení o registrácii. Tento deň je zvyčajne možné dohodnúť s príslušnou registrátorkou.

Iné druhy registrácie

Okrem povinnej a dobrovoľnej registrácie existujú ešte menej časté druhy registrácie, ktoré vyplývajú priamo zo zákona:

-          registrácia po nadobudnutí hmotného a nehmotného majetku v rámci kúpy podniku

-          registrácia právneho nástupcu po platiteľovi, ktorý zanikol bez likvidácie

 

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?