Odklad platenia odvodov do sociálnej poisťovne pre podnikateľov.

Nárok na odklad platenia odvodov do sociálnej poisťovne za marec 2020 si podnikatelia môžu uplatňovať do konca júla.

Na webovej stránke sociálnej poisťovne je k dispozícii elektronický formulár.

Nárok na odklad odvodov do sociálnej poisťovne majú firmy alebo SZČO s poklesom tržieb o 40 % alebo viac.

Okrem elektronického formulára je k dispozícii taktiež papierový formulár. Tento je potrebné vyplniť, podpísať a odoslať poštou na adresu príslušnej pobočky poisťovne, alebo doručiť do jej schránky.

Hovorca sociálnej poisťovne sa vyjadril, že pre získanie rýchlejšej spätnej väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je vhodné uprednostniť elektronickú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie.

Elektronický formulár nájdete na tomto odkaze: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s

Možnosť odkladu odvodov sa týka:

  • zamestnávateľov, v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca. V tomto prípade naďalej platia pôvodné termíny splatnosti.
  • povinne poistených SZČO

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za mesiac:

  • marec 2019, prípadne ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019,
  • február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Odvádzateľov pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.

Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formuláru pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za marec 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne.

Elektronický a papierový formulár sa považuje súčasne aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Odklad splatnosti sa vzťahuje na poistné

Predĺžená splatnosť, ktorá je možná až do 31. júla 2020, platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).

Vláda svojím nariadením môže v budúcnosti stanoviť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

V prípade, ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše.

Príjemca dávky, ktorý poistné nezaplatí do termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila, prípadne nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?