Odpočítateľná položka zdravotného poistenia

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá prináša zmenu v oblasti platenia odvodov na zdravotné poistenie. Ide o zavedenie tzv. odpočítateľnej položky pre zamestnancov s nízkymi príjmami.

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá prináša zmenu v oblasti platenia odvodov na zdravotné poistenie. Ide o zavedenie tzv. odpočítateľnej položky pre zamestnancov s nízkymi príjmami.

Uplatnenie odpočitateľnej odvodovej položky bude možné až do výšky 380 EUR, kde suma je stanovená nezávisle od iných velíčin. Jej cieľom je nižšie resp. nulové platenie odvodov na zdravotné poistenie pre nízkopríjmových zamestnancov.

Výška odpočítateľnej položky sa pomerne znižuje s rastom príjmu. Maximálnu výšku odpočítateľnej odvodovej položky je možné uplatniť pri príjme na úrovni minimálnej mzdy platnej za rok 2015, tj. pri výške 380 EUR/mesačnej. S rastom príjmu sa odpočítateľná odvodová položka znižuje – pri každom raste príjmu o 1 EUR sa odpočítateľná odvodová položka znižuje o 2 EUR. Nulová odpočítateľná položka je pri výške príjmu 570 EUR/mesačne.

Zamestnanec sa môže rozhodnúť, či si odpočítateľnú položku uplatní mesačne, alebo sa mu to prejaví až v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Túto skutočnosť zamestnanec oznámi zamestnávateľovi prostredníctvom „Oznámenia zamestnanca“ na tlačive, ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva na svojich stránkach.

Na odpočítateľnú položku na zdravotné odvody majú nárok len tí zamestnanci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnost v pracovnom pomere, štátnozamestnanecom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a to iba u jedného zamestnávateľa. Ak má zamestnanec viacerých platiteľov pojistného, nemajú nárok na mesačné uplatnenie odpočítateľnej položky. Na odpočítateľnú položku napríklad nemajú nárok dohodári, SZČO, společníci vo firmách, ktorí poberajú odmenu za výkon funkcie a iní.