Sponzorský dar ako daňový výdavok na rok 2020

Sponzorujete športovca alebo o tejto možnosti premýšľate? Potom vás určite zaujíma, ako je to s uznaním sponzorského daru ako daňového výdavku. Čítajte ďalej.

Legislatívny rámec

Sponzorstvo a sponzorské je v slovenskej legislatíve upravené v Zákone č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o športe“). Prijatím tohto zákona sa s účinnosťou od 1.1.2016 zaviedol nový typ zmluvy, a to zmluva o sponzorstve v športe, ktorou sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (tzv. sponzorské) športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným.

V nadväznosti na zavedenie tohto typu zmluvy došlo aj k novelizácii Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”), ktorý upravuje sponzorské z pohľadu dane z príjmov.

Výdavky na sponzorské

Výdavky na sponzorské u sponzora sú podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov uznanými daňovými výdavkami, avšak medzi položky zahrňované do základu dane patria až po ich zaplatení. Táto skutočnosť ostáva bez zmeny aj v roku 2020. Znamená to, že ak ste podnikateľom, ktorý sa rozhodol sponzorovať vybraného športovca, musíte najskôr sponzorské výdavky uhradiť, aby ste si mohli znížiť základ dane. Ako daňový výdavok si však môžete uplatniť len výdavok v rozsahu jeho skutočného použitia športovcom v príslušnom zdaňovacom období.

Ako sponzorujúci podnikateľ navyše nemôžete vykázať stratu, teda musíte vykázať kladný základ dane. Okrem toho je z vašej strany potrebné splniť aj ďalšie podmienky:

  • uzatvoriť zmluvu o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe,
  • poskytovať sponzorské počas obdobia trvania zmluvy,
  • poskytovať sponzorské vybranému okruhu športovcov - daňovo nie je možné uznať výdavky na sponzorské pre všetkých športovcov (napr. nemôže ísť o amatérskych športovcov, ak nejde o amatérskeho športovca na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca).

Zákon o športe upravuje aj povinnosť sponzorovaného zverejňovať údaje o spôsobe použitia sponzorského, resp. vaše právo ako sponzora žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského, pričom sponzorovaný vám ich je povinný bezodkladne poskytnúť. Zákon ďalej uvádza, že sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté, avšak náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.

 

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.