Príspevok na stravu z pohľadu daní a odvodov od roku 2022

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2022 odstraňuje nesúlad v zdanení dvoch možností, ktorými si zamestnávateľ môže splniť svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravu na pracovisku.

S účinnosťou od 1. januára 2022 sa zavádza limit pre oslobodenie od dane z príjmov pri príjmoch poskytnutých ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku.

Podľa súčasne platných predpisov platí, že zamestnávateľ prispieva najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (3,83 EUR) → 2,11 EUR a najviac 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách (5,10 EUR) → 2,81 EUR. Zamestnávateľ môže nad rámec uvedeného poskytovať príspevok zo sociálneho fondu. Hodnota stravy poskytnutá takýmto spôsobom je pre zamestnanca v plnej sume oslobodená od dane z príjmov, čo platí v prípade stravného lístka ako aj finančného príspevku.

Od roku 2022 sa bude oslobodenie od dane z príjmov uplatňovať jednotne pre všetky formy zabezpečenia stravy v zmysle §152 Zákonníka práce (formou stravných lístkov aj finančného príspevku) najviac do výšky 2,81 EUR na jednu zmenu.

Pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne zamestnancom prispieť vyššou čiastkou:

- hodnota prevyšujúca 2,81 EUR bude pre zamestnanca predstavovať zdaniteľný príjem zo závislej činnosti – bez ohľadu na to, či bude stravovanie zabezpečené poskytnutím stravného lístku alebo formou finančného príspevku;

- na strane zamestnávateľa bude príslušný výdavok predstavovať daňovo uznaný náklad v plnej výške bez ohľadu na jeho výšku.

Oslobodený od dane je aj naďalej zamestnávateľom poskytnutý príspevok zo sociálneho fondu.

Režim v prípade dohodárov

Dohodárovi môže vzniknúť nárok na stravovanie, ak to má dohodnuté v dohode alebo ak zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíri okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie, aj o túto skupinu osôb.

Dohodár si môže vybrať medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie iba v prípade, ak tento dohodár má poskytovanie stravovania dohodnuté v dohode. Finančný príspevok do zákonnej výšky je u dohodára od dane oslobodený.

Ak zamestnávateľ rozšíri okruh fyzických osôb aj o dohodárov, ako sme uviedli vyššie, pričom dohodári nemajú poskytovanie stravovania dohodnuté priamo v dohode, tak v tomto prípade dohodár nemá právo na výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom. Finančný príspevok na stravovanie by nebol poskytnutý v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a preto naň nie je možné uplatniť oslobodenie od dane.

Režim v prípade konateľ a spoločník

V prípade jednoosobových spoločností je potrebné posúdiť, či sa spoločnosť z pohľadu Zákonníka práce považuje za zamestnávateľa. Ak by spoločnosť nezamestnávala žiadnu osobu v pracovnoprávnom vzťahu, nepovažuje sa za zamestnávateľa.

Ak takáto spoločnosť prispieva na stravu konateľovi, napríklad v sume 2,81 EUR, potom hodnota stravy je pre konateľa oslobodená od dane. Od roku 2022 pôjde o zdaniteľný príjem konateľa.

Príklad:

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravné lístky v hodnote 5 EUR. Z nákladov zamestnávateľ prispieva maximom vo výške 2,81 EUR (55% z maximálnej hodnoty 5,10 EUR), ale dodatočne aj ďalším 1,00 EUR. Zo sociálneho fondu prispieva 0,69 EUR za každý odpracovaný deň, 0,50 EUR hradí zamestnanec.

Alternatívne časť zamestnancov namiesto stravných lístkov dostáva príspevok na stravovanie v celkovej výške 4,50 EUR (2,81 EUR zákonné maximum + 1,00 EUR nad zákonné maximum + 0,69 EUR zo sociálneho fondu). V oboch prípadoch bude pre zamestnanca zdaniteľným príjmom hodnota 1,00 EUR za každý deň, v ktorom mu vznikol nárok na stravné.

Navrhovaná zmena Zákonníka práce, ktorou sa mala zaviesť možnosť poskytovania stravovania za mesačné obdobie spätne, schválená nebola.