7 noviniek a zmien z oblasti účtovníctva, odvodov a daní

Prinášame vám prehľad noviniek a legislatívnych zmien z oblasti účtovníctva, odvodov a daní, ktoré platia od januára 2022 a neskôr.

Ručenie za daň, tzv. „split payment“

Ak po 1. januári 2022 odberateľ uhradí platbu za tovar/službu na bankový účet dodávateľa, ktorý nie je zverejnený (v deň zadania platobného príkazu) v zozname na stránke Finančnej správy, bude odberateľ ručiť za odvedenie dane, ak si túto povinnosť nesplní jeho dodávateľ.

Pokiaľ číslo účtu dodávateľa nie je v zozname zverejnenom Finančnou správou, ručeniu za daň sa môže odberateľ vyhnúť, ak výšku DPH uhradí na Osobný účet daňovníka (dodávateľa). Za účelom odlíšenia takejto platby odberateľa sa zavádza nový variabilný symbol.

Verejný index daňovej spoľahlivosti

Novela daňového poriadku zavádza verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý bude reflektovať plnenie daňových a účtovných povinností daňového subjektu a jeho ekonomické ukazovatele – daňovníka registrovaného na daň z príjmov. Vysoko spoľahlivé daňové subjekty budú mať nárok na viaceré typy úľav v rámci daňového konania, naopak pre nespoľahlivé subjekty budú zavedené malusy.

Hodnoteným obdobím bude kalendárny polrok. Kritériá vstupujúce do hodnotenia stanoví vyhláška/všeobecne záväzný právny predpis MF SR. Oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti budú zasielané do konca februára 2022, prvý zoznam spoľahlivosti subjektov sa zverejní do 30. júna 2022.

Obojsmerná elektronická komunikácia pre daňovníkov

Finančná správa SR avizovala, že od 1. januára 2022 zavádza obojsmernú elektronickú komunikáciu voči všetkým subjektom, ktoré s ňou komunikujú elektronicky. Komunikácia zo strany Finančnej správy sa od 1.1.2022 však nebude uskutočňovať cez portál Finančnej správy, ale cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) v súlade so zákonom o e-Governmente.

V zmysle tohto zákona platí, že Finančná správa ako orgán verejnej moci, je povinná takýmto spôsobom doručiť daňovému subjektu napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument.

Pre takúto komunikáciu je však potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť.

Minimálna mzda, nezdaniteľná časť základu dane, minimálne odvody živnostníkov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

Mesačná minimálna mzda platná v roku 2022 pre prvý stupeň náročnosti práce je vo výške 646 EUR, čo predstavuje nárast o 23 EUR oproti roku 2021, kedy bola minimálna mesačná mzda vo výške 623 EUR. Viac k minimálnej mzde si prečítate v našom článku.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, kedy zamestnanec alebo živnostník musí platiť daň z príjmu fyzických osôb. V roku 2022 je mesačná nezdaniteľná časť základu dane 381,61 EUR. Ročná odpočítateľná položka na daňovníka je vo výške 4579,26 EUR. Obe sumy nezdaniteľných častí sú platné od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Nezdaniteľná časť na daňovníka sa počíta zo životného minima 218,06 EUR. Aby ste si mohli uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v plnej výške 21 násobok platného životného minima – 4 579,26 EUR, váš základ dane musí byť nižší ako 92,8 násobok životného minima – 20 235,97 EUR. Ide o základ dane očisteného o sociálne a zdravotné odvody.

Minimálne mesačné odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne v roku 2022 sú v sume 187,78 EUR.

Minimálne mesačné odvody SZČO (živnostníkov) do zdravotnej poisťovne v roku 2022 sú v sume 79,31 EUR. V prípade SZČO so zdravotným postihnutím, sa na vypočítanie minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne použije 7 % sadzba, teda suma minimálnych mesačných odvodov je 39,65 EUR.

Nové vzory tlačív

a) Nový vzor tlačiva „oznámenie o schválení účtovnej závierky“ – opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia má účinnosť od 01.01.2022.

b) Nový vzor tlačiva „individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania“ – opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ÚZ má účinnosť od 01.01.2022.

c) Nový vzor tlačiva „individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania“ – opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor ÚZ má účinnosť od 01.01.2022.

Nové vzory tlačív nájdete na spodu článku a v kategórii Na stiahnutie.

Zmena v zákone o cenách

Dávame do pozornosti, že zmena je účinná od 01.07.2022

Parlament schválil novelu zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cieľom novely je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb v hospodárstve tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí, čo povedie k zníženiu nákladov podnikateľov a verejnosti za poplatky bánk za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 eurocentových mincí.

Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.

Príspevok na stravu z pohľadu daní a odvodov od roku 2022

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2022 odstraňuje nesúlad v zdanení dvoch možností, ktorými si zamestnávateľ môže splniť svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravu na pracovisku.

Celý článok spolu s príkladom k téme Príspevok na stravu z pohľadu daní a odvodov si prečítate na tomto odkaze.

 

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.