Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012

Zamestnávateľ, ktorý vyplácal počas roka 2012 príjmy zo závislej činnosti svojim zamestnancom je povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012. Zmena oproti minulým obdobiam nastala v termíne na podanie hlásenia. Termín na podanie za rok 2012 je do konca apríla t. j. 30. 4. 2013. Zmenou prešlo aj tlačivo hlásenia.

Povinnosť predkladať miestne príslušnému správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom (bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie) za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémií a o daňovom bonuse má každý zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane.

Táto povinnosť neplatí pre zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane alebo zahraničnými platiteľmi dane, ktorí za uplynulé zdaňovacie obdobie vyplácali príjmy zo závislej činnosti.

Hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a daň, ak nejde o osoby na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať správcovi dane dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže zvýšiť alebo znížiť nárok na daňový bonus alebo zvýšiť alebo znížiť nárok na zamestnaneckú prémiu na základe dodatočného hlásenia, len ak uplatní skutočnosti, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly. Ak zamestnávateľ zistí, niektorú z týchto skutočností ešte pred uplynutím lehoty na podanie hlásenia má možnosť podať opravné hlásenie.

 

Vzor tlačiva je platný pre podávanie hlásení za zdaňovacie obdobie roka 2012,  ktoré treba podať do 30. apríla 2013. Môžete si ho otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť. 

 Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012                                  
 Potvrdenie o podaní hlásenia