Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Sociálny fond slúži na uskutočňovanie sociálnej politiky podniku – teda na zlepšenie a skvalitnenie pracovného prostredia. Pre firmu je sociálny fond daňový výdavok len do výšky 1,5 % základu, ktorú stanovuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

Povinnosť tvoriť sociálny fond má každý zamestnávateľ, ktorý má čo i len jediného zamestnanca. Výnimkou sú len zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú len ,,dohodárov“, v takom prípade povinnosť tvoriť sociálny fond nemajú. Fond sa tvorí najneskôr v deň, ktorý je určený na výplatu miezd.

Fond sa vytvára z viacerých druhov zdrojov. Prvým zdrojom je povinný prídel, ktorý predstavuje 0,6% až 1% z hrubých miezd bez dovoleniek, nesmieme zabudnúť taktiež odpočítať odmeny určené ,,dohodárom“. Prídel do výšky 1%  zo základu môže tvoriť zamestnávateľ len v prípade ak v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol zisk a poctivo si plní daňové a odvodové povinnosti. V opačnom prípade tvoria zamestnávatelia sociálny fond len vo výške 0,6%. Ďalší príjem do fondu môže predstavovať maximálne 0,5% zo základu, takýto prídel musí byť dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo inom vnútropodnikovom predpise. Do sociálneho fondu môžu plynúť aj prostriedky z ďalších zdrojov, môže ísť o rôzne dary, príspevky či dotácie z použiteľného zisku zamestnávateľa.

Sociálny fond treba viesť na špeciálnom účte, kde sa tiež vedie jeho čerpanie.  Čerpanie fondu sa využíva najmä pre zamestnancov, možno ho však použiť aj pre rodinných príslušníkov zamestnancov či bývalých zamestnancov, ktorí sú napríklad na invalidnom dôchodku. Samotné možnosti čerpania sú rôzne, napr.:

  • doprava do zamestnania,
  • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
  • na služby a rekreácie, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
  • príspevok na stravovanie nad rámec určený zákonníkom práce,
  • sociálna výpomoc a peňažné pôžičky,
  • zdravotná starostlivosť,
  • doplnkové dôchodkové sporenie.

 

Plnenia zo sociálneho fondu sú však považované za príjem zo závislej činnosti tzn. že podliehajú zdaneniu aj odvodovej povinnosti, existujú však aj výnimky. Medzi tieto výnimky patrí najmä príspevok na stravovanie, hodnota nealkoholických nápojov, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na pracovisku či peňažné pôžičky a úvery. Medzi výnimky patrí tiež  použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, telovýchovného a športového zariadenia zamestnancami alebo ich rodinnými príslušníkmi.