Súbežné poistné vzťahy a počítanie období poistení

Od 1.7.2014 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom poistení, ktorá obmedzila súbeh dobrovoľného a povinného poistenia v sociálnej poisťovni.

Podľa portálu sociálnej poisťovni, dôvodom je vyhnúť sa účelovému zvyšovaniu vymeriavacích základov na určenie súm jednotlivých dávok. Obmedzenie sa týka súbehu povinného nemocenského a dobrovoľného nemocenského poistenia a povinného  poistenia v nezamestnanosti a dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti. Na základe vyššie uvedeného boli jednotlivé dobrovoľné poistenia k 30.6.2014 automaticky ukončené. V súčasnosti je súbeh dobrovoľného a povinného poistenia možný len v prípade dobrovoľného dôchodkového poistenia.

Existujú však aj iné súbehy poistení, napríklad súbeh povinného poistenia SZČO a povinného poistenia z pracovného pomeru, súbežné poistné vzťahy u viacerých zamestnávateľov, povinné a dobrovoľné dôchodkové poistenie a pod.

V týchto prípadoch sa pri vzniku nároku na dávku zo sociálnej poisťovni počíta len raz. V praxi to znamená, že ak bol zamestnanec  po celý rok povinne poistený na základe dvoch rôznych pomerov, na účely nároku na dávku (dôchodková dávka, dávka v nezamestnanosti) sa započítava 1 rok, t.j. 365 dni. Pri výpočte dávky sa ako vymeriavacie základy berú obe povinné poistenia, prihliada sa na ich výšku spoločne (spočítavajú sa do výšky maximálneho vymeriavacieho základu). Odôvodnením sociálnej poisťovni hore uvedeného postupu je fakt, že poistenec podáva jednu žiadosť o dávku a preto sa dávka vypláca len jedna.

Inak sa pristupuje k nemocenskej dávke, kde sa prihliada na trvaní jednotlivých poistení. Podmienka nároku na dávku predstavuje trvanie minimálne 270 dni u každého poistného vzťahu samostatne.  V tomto prípade poistenec predkladá Sociálnej poisťovni toľko žiadostí o nemocenské (resp. materské a ošetrovné), z koľkých poistných vzťahov si chce nárok na dávku uplatniť.